پایگاه دانش فقرپژوهی: مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه‌ی فقر (ویرایش ۱)

ردیف نام نویسنده سال عنوان کامل مقاله عنوان مجله سال، دوره ، شماره مجله
۱٫ جک راچ ، جانت راچ ، احمد کریمی ۱۳۵۳ جامعه شناسی فقر جلد سوم ۱۳۵۳ جلد سوم
۲٫ اسکار لوییس ، سید مهدی ثریا ۱۳۵۳ فرهنگ فقر نامه علوم اجتماعی ۱۳۵۳ شماره ۴
۳٫ مهدی تقوی ۱۳۶۶ توزیع درآمد ملی: نابرابری و فقر حسابدار ۱۳۶۶ شماره ۳۵
۴٫ علی اکبر امینی ۱۳۶۸ دولت ، فقر و توسعه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ۱۳۶۸ شماره ۲۸
۵٫ ۱۳۷۱ پاسخ بانک مرکزی در نقد گزارش فقر و توسعه راهبرد ۱۳۷۱ شماره ۱
۶٫ ۱۳۷۱ فقر و برنامه اول توسعه راهبرد ۱۳۷۱ شماره ۱
۷٫ فضیله خانی ۱۳۷۱ فقر و فقرزدایی در مناطق روستایی علوم انسانی دانشگاه الزهرا تابستان ۱۳۷۱ شماره ۹ و ۱۰
۸٫ سهیلا طایی تهرانی ، علیرضا علوی تبار ۱۳۷۳ فقر و توسعه راهبرد ۱۳۷۳ شماره ۳
۹٫ علیرضا علوی تبار ۱۳۷۳ فقر و سیاست های تعدیل ساختاری راهبرد ۱۳۷۳ شماره ۴
۱۰٫ محمد بلوریان تهرانی ۱۳۷۳ معادله سوبسید و فقر تعاون ۱۳۷۳ شماره ۳۴
۱۱٫ شراره ورزگر ۱۳۷۴ پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۲٫ زهره کسایی ۱۳۷۴ تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر فقر روستایی اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۳٫ محمدجواد زاهدی مازندرانی ۱۳۷۴ تکنولوژی و کاهش فقر اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۴٫ دارت چمبرز ، مصطفی ازکیا ۱۳۷۴ فقر یکپارچه روستا اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۵٫ غلامعلی نجفی ۱۳۷۴ فقر، امنیت غذایی و جامعه روستایی اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۶٫ امانوئل دوسیلوا ، ابراهیم زاهدی عبقری ۱۳۷۴ کاهش فقر از طریق اجرای پروژه های کشاورزی اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۷٫ ادریس جزایری ، جواد نیازی ۱۳۷۴ مدیریت منابع و کاهش فقر در مناطق روستایی اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۴ شماره ویژه
۱۸٫ تیمور محمدی ۱۳۷۵ فقر در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌: تعریف‌، وسعت‌ و رهنمودها برنامه و بودجه ۱۳۷۵ شماره ۲
۱۹٫ سهیلا پروین ۱۳۷۵ فقر زدایی از نگاه مکاتب اقتصادی مجلس و پژوهش مهر و آذر ۱۳۷۵ شماره ۲۱
۲۰٫ ابوالقاسم سلیمانی سوچلمایی ۱۳۷۵ گزارشی از: گردهمایی بررسی فقر و فقرزدایی در ایران (۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۷۵) تعاون ۱۳۷۵ شماره ۵۷
برچسب ها: