نمایش دسته بندی

راه‌یافتگان به مرحله‌ی نهایی

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اعضای محترم شورای علمی و مطابق شیوه نامه ارزیابی آثار، ۲۳ پایان نامه و رساله دانشجویی که حد نصاب نمره ۱۲۰ از میانگین ارزیابی داوران را کسب کرده بودند وارد مرحله‌ی نهایی شده و در نشست‌های شورای علمی جشنواره در حال بررسی و ارزیابی نهایی جهت انتخاب برگزیدگان جشنواره است. فهرست ۲۳ پایان نامه و رساله مذکور به شرح زیر است:

  نام اثر گرایش تحصیلی مقطع
۱ اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۲ اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۳ ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خرد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۴ ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۵ ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۶ اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۷ اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۸ اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۸۸ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۹ اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۱۰ برآورد خط فقر انرژی در ایران – رویکرد سیستم مخارج خطی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
۱۱ بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰ توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۱۲ بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایران توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کارشناسی ارشد
۱۳ پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۸۷) علوم اقتصادی دکتری
۱۴ تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی دکتری
۱۵ تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۶ رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۷ رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران علوم اقتصادی دکتری
۱۸ وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایران علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۹ بازسازی معنایی فقر: تحلیل گفتمانهای تاریخی فقر در ایران جامعه شناسی توسعه اجتماعی و روستایی دکتری
۲۰ بررسی ابعاد فقر سالمندان و عوامل موثر بر آن در ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت شناسی کارشناسی ارشد
۲۱ بررسی جامعه شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع) پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
۲۲ تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی۱۳۹۱-۱۳۶۳ سلامت و رفاه اجتماعی دکتری
۲۳ مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری

 

اعلام عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر در حوزه‌ی فقر مشخص شدند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اعضای محترم شورای علمی و مطابق شیوه نامه ارزیابی آثار، ۲۳ پایان نامه و رساله دانشجویی که حد نصاب نمره ۱۲۰ از میانگین ارزیابی داوران را کسب...

بازسازی معنایی فقر: تحلیل گفتمان های تاریخی فقر در ایران

در رساله حاضر محقق با خروج از فضای غالب مطالعات فقر در جامعه ایرانی بر آن است گفتمان جدید فقر را با آنچه در تاریخ سنتی ایران وجود دارد، روبرو و مقایسه کند. به این معنا که با مطالعه سیر تطورات گفتمانی فقر به چگونگی تبدیل شدن آن به مسئله...

رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر

شناسایی فقرا و برطرف کردن وضعیت فقرشان همواره مورد توجه و بحث سیاست‌گذاران بوده است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. مطالعه بر روی فقر چندبعدی و جستجو برای کشف ارتباط...

مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر

نظام عدالتِ کیفری مدّعیِ آن است که کُنشگرانِ این نظام، با همه شهروندان فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب و موقعیتِ اقتصادی و اجتماعی یکسان رفتار می کنند. این پژوهش با مفروض دانستنِ این موضوع که ادعایِ برابریِ متهمانِ فقیر و ثروتمند نزدِ مقاماتِ عدالتِ کیفری چندان با واقعیت منطبق نیست...

بررسی ابعاد فقر سالمندان و عومل موثر بر آن در ایران سال ۱۳۹۵

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «گذار جمعیتی شناختی» است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. فقر سالمندی پدیدهای اجتماعی – جمعیتی است که از دیدگاه اقتصادی با وضعیت بازنشستگی و وضعیت درآمدی افراد رابطه...

بررسی جامعه‌شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)

یکی از مهمترین مسائلی که جامعه ما امروز در سطحی گسترده با آن درگیر است، مسئله فقر است. مسئله‌ای که زندگی بسیاری از افراد جامعه را دچار بحران کرده و پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال خود می‌آورد. متأسفانه در بیشتر پژوهش‌هایی که در مورد فقر صورت گرفته، صرفاً از دید...

تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران

با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استانهای ایران طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ می پردازد. در تحقیقات...

وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایران

هدف از این پژوهش، ” تعیین وزن ابعاد فقر چند بعدی و اندازه گیری آن در ایران برای سال ۱۳۹۰“ است. به دلیل ضعف و نارسایی رویکرد وزن های برابر و یکسان، بررسی فقر چند بعدی براساس وزن های منطقی و معقول برای هر یک از ابعاد که متناسب با...

رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر

فقر یکی از موضوعات اقتصادی اجتماعی است که هموار توجه سیاست‌گذران را به خود جلب کرده است. تا مدت‌ها فقر به مفهوم در اختیار نداشتن درآمد تعبیر شده و از متغیر درآمد (یا جایگزین‌های آن مانند هزینه‌ها) به‌عنوان متغیر سنجش رفاه استفاده می‌شد. اما سن (۱۹۸۵) با تبیین فقر قابلیتی...

تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی ۱۳۹۱-۱۳۶۳

در دو دهه اخیر به علت عدم‌کفایت رویکردهای پولی، فقر به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی دیده شد است و ازآنجاکه دوران کودکی آسیب‌پذیرترین مرحله زندگی است، این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای دارای کودک دارای اهمیت است. هدف این مطالعه اندازه‌گیری و تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران...

تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره‌ی ۱۳۹۰-۱۳۶۳مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده‌های پنل از داده‌های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در طی سال‌های فوق سرعت همگرایی و تحرک درآمدی مطلق و شرطی بسیار...

پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۱۳۸۷)

از پی‌آمدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بخش خصوصی و هم‌چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست‌دادن...

بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایران

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است و هم‌اکنون نیز به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می‌شود. (فرهمند ودیگران،۱۳۹۱: ۱۲۷) بنابراین کاهش فقر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران بخش عمومی بوده است. (راغفر و دیگران،۱۳۹۴: ۶۰ )در...

بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته است، ولی تشدید مشکل فقر تاکنون نشان می‌دهد که سیاست‌های...

برآورد خط فقر انرژی در ایران از رویکرد سیستم مخارج خطی

با توجه به پیامدهای نامطلوبی که فقر به دنبال دارد، فقر در کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار گرفته است و پژوهشگران از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. اندازه‌گیری فقر یکی از مهم‌ترین این موضوعات محسوب می‌شود. در این بین، اندازه‌گیری فقر انرژی با تمام اهمیتی که دارد، کمتر مورد...

اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰

هدف از انجام این پژوهش محاسبه شاخص سرشمار فقر کودکان شهر تهران (افراد زیر ۱۸ سال) برای سال ۱۳۹۰ و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر فقر کودکان است.روش: با استفاده از داده‌های عدالت در شهر تهران و نمونه ۲۴۰۰۰ نفری از کودکان زیر ۱۸ سال، ابتدا سرشمار فقر کودکان در...

اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه های بین‌المللی و اولین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه‌های مختلف نه صرف درآمدی احساس فقر کند. این...

اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران

هدف از این پژوهش، ” تعیین وزن ابعاد فقر چندبعدی و اندازه گیری آن در ایران برای سال ۱۳۹۰“ است. به دلیل ضعف و نارسایی رویکرد وزن های برابر و یکسان، بررسی فقرچند بعدی براساس وزن های منطقی و معقول برای هر یک از ابعاد که متناسب با اهمیت نسبی...

اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران

در مطالعات اندازه‌گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا‌امنی ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف...

ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران

بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. این مطالعه به بررسی کارایی سیاست‌های...

ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی‌ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف...

ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خرد

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش هزینه – درآمد خانوارهای ایران در طی برنامه های پنج...

اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران

با توجه به اینکه امروزه فقر و نابرابری درآمدی از مهم‌ترین علل مشکلات سیاسی و اجتماعی است و حداقل دستمزد یکی از سیاست‌هایی است که به منظور کاهش نابرابری و فقر در کشورها اعمال می‌شود، در این پژوهش به برآورد تأثیر رشد حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در...

اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر

این تحقیق به بررسی اثر پرداخت یارانه نقدی و فقر می پردازد. تاکنون مطالعات گسترده ای در باب اثر سیاست های کلان اقتصادی در کاهش فقر انجام گرفته است. در این بررسی تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر فقر با توجه به ماتریس حسابداری اجتماعی و شاخص فقر فوستر، گریک و...