اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران


در مطالعات اندازه‌گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا‌امنی ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف نا‌امنی آسیب پذیر نمایند، مطالعه فقر در فضای توام با نا‌اطمینانی و شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوار‌ها برای شناسایی خانوار‌های محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوار‌ها برخوردار است.در این مطالعه با استفاده از تکرار داده های مقطعی و روش تجزیه گروههای سنی با تمرکز بر گشتا‌ور مرتبه دوم و تخمین واریا‌نس شوک‌های دارایی به اندازه گیری احتمال سقوط خانوار‌ها در فقر، در طول زمان پرداخته شده است و با کمک مدل شبه تابلویی و تعریف شاخصی برای دارایی های خانوار و متغیرهای مورد بحث (خصوصیات سرپرست خانوار)، متوسط میزان آسیب پذیری خانوار‌ها نسبت به فقر دارایی برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که خانوار‌های مرد سرپرست نسبت به خانوار‌های زن سرپرست از میزان آسیب پذیری کمتری برخوردارند. همچنین داشتن وضعیت شغلی مناسب و تحصیلات دانشگاهی بالا در بین گروههای سنی مختلف نشان از سطح پایین آسیب پذیری در میان آنان خصوصا در بین رده های سنی میان سال دارد و از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی می‌باشند که نتایج حاصل از این مطالعه آنها را تایید می‌کند. با توجه به نتایج میزان آسیب پذیری در بین خانوار‌هایی که دارای اندازه (بعد) متوسط هستند کمتر و در بین خانوار‌های با اندازه کوچک یا اندازه بزرگ ، میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی بیشتر بوده است.

صبا حسنوندی، ۱۳۹۳، «اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تاثیر فقر بر خانوارفقرفقر در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *