تحلیل فقر مسکن شهری از جنبه‌ی کالبدی (مطالعه موردی منطقه ۱۷ شهر تهران)


فقر به عنوان یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی واقتصادی، یکی از مهم ترین مسائلی است که همه کشورها را با خود درگیر نموده است. مسکن یکی از شاخص‌های مهم شناسایی فقر و محرومیت به شمار می‌رود. فـراهم آوردن سرپناه مناسب و ارائـه خـدمات و امکانـات شـهری در حـال حاضـر از عمده‌ترین مشکلات جمعیت شهری رو به افزایش تهران به شمار رفته، مطالعات متعدد از جمله گزارش های طرح جامع شهری بیانگر این واقعیت است که کلانشهر تهران با مشکلات فراوانی در بخش مسکن روبروست. مسئله امنیت کالبدی مسکن در سطح شهر تهران از اساسی‌ترین مشکلاتی بوده که پایداری آن را شدیداً به لرزه انداخته است. این پژوهش به بررسی فقر کالبـدی مسکن در منطقه ۱۷شهر تهران پرداخته است. روش تحقیق، به‌صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق ماهیتا کاربردی است. در بخش توصیفی به گردآوری اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای ، استفاده از اسنادومدارک، همین‌طور مطالعات میدانی از محدوده موردمطالعه و استفاده از طرح تفصیلی پرداخته‌شده و در بخش تحلیلی با استفاده مدل AHP فازی وتحلیل های مکانی (gis) به تحلیل کالبدی فقر مسکن پرداخته‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است که منطقه ۱۷ شهر تهران در بخش کالبدی مسکن با مسائلی ازجمله پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها، استفاده از مصالح بی‌دوام روبروست. از منظر شاخص‌های کالبدی مسکن منطقه ۱۷‌شهر تهران دارای ۹/۱۳ هکتار مساحت بلوک خیلی فقیر (۶۹/۲درصد)، ۸/۱۲۲هکتار فقیر (۷۸/۲۳ درصد)، ۲/۳۳۷ هکتار شرایط متوسط (۳۱/۶۵ درصد)، ۲۶هکتار مرفه (۳/۵درصد) و تنها۴/۱۶هکتار خیلی مرفه (۱۷/۳ درصد)بوده است.

عزیز زمانی، ۱۳۹۶، تحلیل فقر مسکن شهری از جنبه‌ی کالبدی (مطالعه موردی منطقه ۱۷ شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سید علی علوی، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

تحلیل فقر مسکن شهری از جنبه‌ی کالبدی (مطالعه موردی منطقه ۱۷ شهر تهران)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *