بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب


امروزه توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط به نقشی است که این صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و توجه به پایداری محیط زیست، ایجاد کند. همچنین گردشگری با ایجاد درآمد و رشد اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود سطح زندگی و کاهش فقر گردد. بسیاری از کشورها به طور فزاینده‌ای به این حقیقت پی برده‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه‌های تازه‌ای برآیند. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی به بررسی در زمینه تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی در دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۷ می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر درآمدهای گردشگری بر فقر در کشورهای مورد مطالعه می‌باشد به گونه‌ای که با یک واحد افزایش در درآمدهای گردشگری، شاخص فقر انسانی تقریباً ۰/۰۰۲ واحد افزایش می‌یابد.

اکرم محقق، ۱۳۹۲، بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود هوشمند؛ استاد راهنما: سیدمهدی مصطفوی،  دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *