بررسی و مقایسه تطبیقی فقر در مناطق روستایی


توسعه روستایی به عنوان یک راهبرد اساسی سبب، افزایش استانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی، افزایش صنایع روستایی، عرضه کالا و خدمات، وسایل رفاهی برای افزایش کیفیت زندگی، مشارکت مردم روستایی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و … می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی رشد و توسعه در کشور عدم توجه به روستا و سطح پایین توسعه روستایی به عنوان یک استراتژی مهم در جهت رسیدن به اهداف می‌باشد که موجب ایجاد فقر روستایی می‌گردد؛ پژوهش حاضر در جهت بررسی سطح توسعه روستایی و مقایسه تطبیقی فقر در دو دهستان زیلایی و دشت‌روم، در شهرستان بویراحمد صورت گرفته است، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. جامعه آماری از میان مناطق روستایی دهستان‌های زیلایی شامل ۸۳ روستا و دشت‌روم ۶۳ روستا می‌باشد، که با استفاده از فرمول شارپ و تصحیح به ترتیب ۲۲ و ۱۹ روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید، سپس با استفاده از فرمول کوکران در دهستان زیلایی از تعداد ۱۸۸۲ و در دهستان دشت‌روم ۱۹۱۵ خانوار، تعداد ۳۴۹ نمونه به تناسب حجم خانوار هر روستا در این دو دهستان انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از آزمون‌ آماری یومان ویتنی از طریق نرم افزار SPSS و برای بدست آوردن نقشه‌های مورد نیاز از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از بین عوامل انسانی توسعه روستایی، عامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل در سطح پایین‌تری در دو دهستان زیلایی و دشت‌روم قرار دارد و عامل اقتصادی مهمترین عامل ایجاد فقر روستایی در دو دهستان می‌باشد. از بین عوامل طبیعی توسعه روستایی نیز، در دهستان زیلایی انزوای جغرافیایی پایین‌تر از سایر شاخص‌ها گردیده در نتیجه(انزوای جغرافیایی) مهمترین عامل فقر این دهستان می‌باشد. اما در دهستان دشت‌روم بین عوامل طبیعی توسعه روستایی، به ترتیب شاخص‌های کیفیت منابع آب و نزولات مناسب جوی پایین‌تر از سایر شاخص‌ها گردید و بیشترین تأثیر را بر فقر داشته است.

محسن مهرابی، ۱۳۹۶، بررسی و مقایسه تطبیقی فقر در مناطق روستایی (نمونه موردی: دهستان های زیلایی و دشتروم، شهرستان بویراحمد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حمید حیدری مکرر، دانشگاه زابل- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

بررسی و مقایسه تطبیقی فقر در مناطق روستایی (نمونه موردی: دهستان های زیلایی و دشتروم، شهرستان بویراحمد)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *