اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران


هدف این پژوهش اندازه‌گیری شاخص بروز فقر انرژی، شدت فقر انرژی چند بعدی و فقر انرژی چند بعدی در استان‌های ایران، و بررسی تاثیر این شاخص بر روی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران است. برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از داده‌های استانی سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استفاده شده و برای بررسی ارتباط شاخص فقر انرژی چند بعدی و شاخص توسعه انسانی از میانگین داده‌ها طی این دوسال و مدل داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در مجموع متوسط فقر انرژی چند بعدی و متوسط شدت فقر انرژی چند بعدی طی این ۵ سال در استان‌های ایران افزایش یافته در حالی که متوسط بروز فقر در استان-های کشور کاهش یافته است. در نهایت نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که ارتباط بین فقر انرژی چند بعدی و شدت فقر انرژی چند بعدی با شاخص توسعه انسانی مثبت و با بروز فقر انرژی چند بعدی منفی می‌باشد.طبقه بندی: Q43, P46, O13 شاخص فقر انرژی چند بعدی، شاخص توسعه انسانی، شدت فقر انرژی چند بعدی، بروز فقر انرژی چند بعدی، نردبان انرژی، استان های ایران.

طییه نجیبی، ۱۳۹۳، اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: زین‌العابدین صادقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *