بررسی تأثیر گسترش راه های روستایی بر شاخص فقر روستایی در استان های ایران


پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. از این رو شناخت درست از میزان فقر و نیز بررسی چگونگی اثر گذاری متغیرهای اقتصادی و سایر عوامل تأثیرگذار بر فقر، اهمیت بالایی برای سیاست گذاران دارد. در این راستا تعیین خط فقر و شاخص های اندازه گیری فقر بسیار مهم می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر گسترش راه های روستایی بر فقر روستایی در مناطق روستایی ۲۸ استان کشور می باشد. که طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۰، با استفاده از ریز داده های طرح هزینه درآمد خانوار، شاخص فقر سن برای مناطق روستایی کشور به تفکیک استان ها محاسبه شده است. محاسبه شاخص سن نشان می دهد، فقر در سال های انتهایی دوره مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۱)، برای کل کشور و نیز اکثر استان ها افزایش یافته است. طبق نتایج، استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت فقر را در میان ۲۸ استان کشور داشته و استان تهران دارای وضعیت مطلوبی بوده و پایین ترین سطح فقر را داراست. نتایج تخمین ها نشان می دهند که در کوتاه مدت، توسعه راه های روستایی نمی تواند روی فقر تأثیر گذار باشد ولی در بلندمدت توسعه راه های روستایی می تواند روی فقر تأثیر معکوس داشته باشد، به طوری که سبب کاهش فقر شود.

سعیده چشمالوس، ۱۳۹۷، بررسی تأثیر گسترش راه های روستایی بر شاخص فقر روستایی در استان های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رضا رنج‌پور، دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد و مدیریت.

دریافت پایان نامه:

بررسی تأثیر گسترش راه های روستایی بر شاخص فقر روستایی در استان های ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *