بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تأمین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی


موضوع پایان نامه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات خرد بانکی (به عنوان شاخص تأمین مالی خرد بر فقر و نابرابری های درآمدی در استان های کشور می باشد . جامعه آماری مورد بررسی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور در سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ می باشد . روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، در فصل سوم روش تحقیق و مدل معرفی شده است . مدل به کار گرفته شده ،مدل رگرسیونی پانل دیتا می باشد . متغیر وابسته درآمد سرانه، به عنوان شاخص نابرابری و فقر می باشد .

این مدل سه متغیر مستقل دارد: نرخ اشتغال، ابعاد خانوار و نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات. پس از انجام آزمون های مربوطه در فصل چهارم، آزمون فرضیه ها صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که، تسهیلات قرض الحسنه در طی این سال ها تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه داشته است. بنابراین اعطای تسهیلات قرض الحسنه طی این سال ها توانسته است تأثیر معناداری بر کاهش نابرابری ها داشته باشد. کاهش ابعاد خانوار نیز تأثیر مثبت بر افزایش درآمد سرانه داشته است. از طرفی رابطه نرخ اشتغال و درآمد سرانه، معکوس به دست آمده که با بررسی نرخ تورم و تغییرات دستمزد حقیقی در این سال ها مشخص می شود که علی رغم افزایش دستمزد اسمی، قدرت خرید افزایشی نداشته و در نتیجه نابرابری ها کاهش نیافته است.

  • خالقی، مهدی. ۱۳۹۶٫ «بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تأمین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی». استاد راهنما: سیدمحسن بهشتیان.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

دریافت متن کامل «بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تأمین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی»

پایان‌نامه‌ها

فقرفقر و نابرابریقرض الحسنهمسکن مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *