آذر ۱۰, ۱۳۹۸

برآورد خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی در استان زنجان

این پژوهش در راستای تعیین گستره فقر به برآورد خط فقر خانوارهای شهری و روستایی استان زنجان می پردازد. برای بدست آوردن خط فقر از روش خط فقر ذهنی استفاده شده است. در این روش به کمک سیستم مخارج خطی ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر؛ مطالعه موردی استان ایلام

هدف اساسی این مطالعه، بررسی وسعت و عمق فقر در مناطق شهری و روستایی استان ایلام، طی برنامه های دوم تا پنجم توسعه (۱۳۹۲-۱۳۷۴)، می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ... ادامه مطلب

آسیب‌شناسی اجتماعی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرج (نمونه موردی کلاک)

در ایران پیش از آغاز دهه ۴۰ ، حاشیه نشینی رشد کندی داشته که با اجرای طرح اصلاحات ارضی در آن دهه و افزایش درآمد های نفتی در دهه ۵۰ ، شتاب بیشتری گرفت. قشر عظیمی از حاشیه نشینان، مهاجران ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر چند بعدی و نابرابری پناهندگان افغانی ساکن نقاط منتخب ایران

هدف از این پژوهش اندازه گیری فقر چند بعدی و نابرابری پناهندگان افغانی ساکن ایران در منطقه ورامین و مهمانشهر مهاجران سمنان است. از آنجا که هیچ تحقیق اقتصادی پیش از این در خصوص سنجش فقر یا آسیب پذیری پناهندگان ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۵

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از این پایان نامه اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ می باشد. ... ادامه مطلب

اندازه گیری شاخص های فقر و نابرابری درآمدی در استان کرمان و مقایسه آنها با شاخص های ملی (۱۳۶۸-۱۳۸۵)

مشکل فقر را نمی توان بدون توجه دقیق به مسئله توزیع درآمد مورد بررسی قرار داد. درحالیکه مفهوم فقر به پائین ترین طبقه در رده بندی توزیع درآمد مربوط می شود، ولی مفهوم نابرابری در توزیع درآمد به تمام طبقات ... ادامه مطلب