آذر ۲۳, ۱۳۹۸

مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰  بانک جهانی

مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰  بانک جهانی معاونت امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستیابی به اهداف توسعه جهانی نیازمند اقداماتی است تا باعث رشد اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری شود. از این‌رو، برای مقابله ... ادامه مطلب

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درامد در ایران

با تغییرات قیمت کالاها و خدمات، دهک های درآمدی و خانوارها به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی گیرند. با توجه به اینکه قیمت های نسبی گروه های کالایی در سبد مصرفی دهک های مختلف از چه اهمیتی برخوردار است، ... ادامه مطلب

تصحیح اندازه گیری رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری توزیع درآمد از روش همکن

هدف این پژوهش، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و نابرابری توزیع درآمد و تصحیح اریب ناشی از عدم انتشار اطلاعات نابرابری توزیع درآمد از روش هکمن می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا رابطه تجربی بین درآمدهای نفتی و نابرابری ... ادامه مطلب

برآورد نقشه فقر ایران با استفاده از شاخص فقر آمارتیا سن و ارائه ی دلالت های سیاستی جهت تخصیص مناسب منابع فقرزدایی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بحث و تبادل نظر پیرامون پدیدهی فقر و راهکارهای مبارزه با آن، از دیرباز مورد توجه صاحب نظران در مکاتب فکری مختلف بوده است. یکی از مهم ترین مسائلی که سیاست گذاران حوزهی رفاه، در مبارزه با پدیدهی فقر با ... ادامه مطلب

مبانی فکری سیاست های اجتماعی در ایران با تمرکز بر مسئله فقر ۱۳۷۶-۱۳۸۴

در بحث های سیاست گذاری و اندیشه، دیسیپلین جدیدی وجود دارد که در آن موضوع اصلی رابطه مکاتب فکری سیاسی با سیاست گذاری اجتماعی است. به این معنا که سیاستهای اجتماعی (social policy) با مکاتب فکری رابطه تنگاتنگی دارد. هر ... ادامه مطلب

ارزیابی مداخلات شهرداری در حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران

این پژوهش با هدف ارزیابی مداخلات شهرداری در حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار خیابانی شهر تهران و با استفاده از روش کیفی با رویکرد تحلیل مضمون به کنکاش در عملکرد شهرداری در ارتباط با سازمانهای ... ادامه مطلب

بررسی اثرات پویای نابرابری درآمد و رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در ایران: الگوی خودبازگشت برداری ساختاری

امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه در جامعه جهانی است. یکی از مقوله هایی که بر محیط زیست اثرگذار می باشد، رشد اقتصادی است. اگرچه تاکنون مطالعات بسیاری ... ادامه مطلب

پیکره بندی نابرابری در ایران با تاکید بر قانون اساسی و برنامه های توسعه در دولت جمهوری اسلامی ۱۳۶۸-۱۳۹۶

هدف از این رساله ارائه پیکره بندی نابرابری پس از انقلاب بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵، با توجه به ویژگی های نهادی و با تاکید بر قوانین اقتصادی قانون اساسی و برنامه های توسعه در ایران است. دولت را به ... ادامه مطلب

بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر سرپرست خانوار در خانوارهای شهری

در این پژوهش عوامل تعیین کننده ی فقر از نقطه نظر ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی سرپرست خانوار بررسی می شوند. نمونه ی مورد استفاده در این پژوهش شامل ۶۶، ۰۳۸ نفر و در مجموع ۱۸ ، ۸۰۹ خانوار ... ادامه مطلب

آینده پژوهی مولفه‌های تاثیرگذار در برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم درآمد شهری

این تحقیق از لحاظ هدف توسعه ای – کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد و با بهره گیری از رویکرد نوین آینده پژوهی و اصول پاردایم هنجاری به بحث و بررسی در ارتباط با وضعیت آینده ... ادامه مطلب

طراحی الگوی رفاه شهری در توانمندسازی و  بازآفرینی پایدار بافت‏های نابسامان (نمونه موردی: کلان‏شهر کرمانشاه)

در طرح های شهری، جایگاه کم رنگی برای ابعاد انسانی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، تفریحی و غیره شهروندان در کنار ابعاد کالبدی – عمرانی و اقتصادی شهرها دیده شده است. در واقع برنامه ریزی برای مسکن، کار و اشتغال و یا ... ادامه مطلب

چارچوب برنامه ریزی برای بازآفرینی پایدار محلات اسکان غیررسمی

سکونتگاه های فرودست شهری به طور عام و اسکان غیررسمی به طور ویژه یکی از نمودهای فضایی- کالبدی فقر شهری بوده که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ به شکل خودرو، فاقد مجوز و برنامه ریزی، با ... ادامه مطلب

ارزیابی تطبیقی ایده درآمد پایه همگانی در اقتصاد متعارف و تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی

در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی سازوکارهای مختلفی برای تضمین یک درآمد حداقلی برای نیازمندان پیشنهاد شده است. یکی از ایده هایی که اخیرا در اقتصاد متعارف به عنوان مدلی برای تضمین حداقل در آمد و همچنین جایگزینی برای نظام ... ادامه مطلب

تحلیلی بر سهم سنی- جنسی خانوارهای شهری شهرهای کوچک و میانه‌اندام از توزیع فضایی شاخص‌های کالبدی- اجتماعی پدیده فقر شهری

شهرها به دلایل متعددی چون مهاجرت پذیری فزاینده، عدم تناسب امکانات و تسهیلات عمومی، اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده جمعیتی، فقدان سیاست های کارآمد حمایتی، نبود یا ناکارآمدی نهادهای حمایتی، نابرابری فزاینده و محدود بودن فرصتهای شغلی با مظاهر عریان ... ادامه مطلب

تدوین چارچوب سنجش رانده شدگی اجتماعی در برنامه ریزی توسعه استان هرمزگان

رانده شدگی افراد و گروه های اجتماعی به واسطه نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون فقر، تورم، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و عدم مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیب های ... ادامه مطلب

تخمین کشش درآمدی کالری و ریزمغذی‌ها در ایران برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۷

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فقرا با آن روبرو هستند سوءتغذیه است. سوءتغذیه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه درآمد فرد کاهش یافته و در تله‌ی فقر گرفتار می‌شود. یکی از اقدامات سیاستی مقابله با سوءتغذیه سیاست‌های افزایش‌دهنده درآمد ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری رشد فقرزدا در ایران طی چهار برنامه توسعه (۱۳۸۸-۱۳۶۸)

در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه جدیدی در خصوص تأثیر توأم رشد و نابرابری بر فقر مطرح شد که با عنوان رشد فقرزدا شناخته شد. علی­رغم اهمیت این موضوع، مطالعات انجام شده در کشور بیشتر به اندازه­گیری رشد فقرزدا در سطح مناطق ... ادامه مطلب