آذر ۲۵, ۱۳۹۸

فقر، محرومیت و شیوه های مبارزه با آن (بانگاهی به تجارب کشورهای دیگر جهان)

فقر پدیده یی نسبی است. در صورتی که نیازهای جسمی انسان مانند خوراک، پوشاک و نظایر آن تأمین نشود، فقر مطلق وجود دارد. در حالتی که نیاز های اجتماعی – فرهنگی فرد با خانواده نظیر اشتغال، روابط فردی و اجتماعی، ... ادامه مطلب

فقرزدگی و فقر زدایی در ایران (۴): وضعیت نابرابریهای درآمدی و اشتغال درایران

پدیده فقر به عنوان یکی از بارزترین ویژگی کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید. به عبارت دیگر مشخصه عمومی همه این کشورها، گستردگی فقر است. تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی به این مسأله، هم به عنوان یکی از عوامل توسعه ... ادامه مطلب

فقرزدگی و فقرزدایی در ایران (۱): مروری بر اندیشه های اقتصادی پیرامون فقر و فقرزدایی

همگام با انقلاب صنعتی و گسترش اثرات آن در قالب روشهای نوین تولید به سایر کشورها، تغییر سازمان تولید در برخی از بخشهای اقتصاد و بروز دوگانگیها در شیوه تولید، توجه به مسأله فقر بیشتر شد و تقریبا تمامی مکاتب ... ادامه مطلب

اشتغال، تأمین اجتماعی و فقر زدایی (۱):آمار کمک به خانواده های بی سرپرست در سال ۱۳۷۳

« Fernando H . Cardoso » رئیس جمهور کنونی برزیل، در سال ۱۹۶۹ توسط حکام نظامی وقت، دسنگیر، زندانی، محروم از تدریس و سپس به مدت ده سال به خارج از کشور تبعید شد. او ضمن تدریس در دانشگاه هایی ... ادامه مطلب

محاسبه خط و حجم فقر طی سال های۱۳۷۴-۱۳۶۱

در چند دهه گذشته اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع در آمد و رفع نابرابری های ناهنجار در آمادی میان آحاد جامعه بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در کشورهای فقیر تأکید داشتند. حتی نابرابری ... ادامه مطلب

اطلاعیه دبیرخانه جشنواره درباره اتمام ارزیابی  مرحله دوم

نشست شورای علمی جشنواره پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی در حوزه‌ی فقر برای انتخاب برگزیدگان نهایی مقارن با هفته پژوهش در روز چهارشنبه ۲۷ آذر برگزار خواهد شد. مرحله‌ی دوم ارزیابی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حوزه‌ی فقر با همکاری اعضای محترم ... ادامه مطلب

خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن

با وجود اهمیت بالای محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی های گروههای فقیر و همچنین با وجود آنکه حمایت از فقرا و اجرای سیاستهای حمایتی و برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است، ... ادامه مطلب

دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر

فقر و متغیرهای مربوط به آن از جمله متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر ... ادامه مطلب