خرداد ۵, ۱۴۰۰

تحلیل الگوی توزیع فضایی فقر شهری در کلانشهر اصفهان، ارتباط آن با عدالت فضایی و برنامه‌ریزی فضایی برای کاهش فقر شهری

گسترش روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی و پیامدهای آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مسئله فقر شهری را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد. از آنجا که فقرای شهری نیز قشری از جامعه شهری هستند و حقی نسبت ... ادامه مطلب

ارائه مدل تامین مالی خرد اسلامی مبتنی بر نهادهای شریعت (با استفاده از زکات و وقف) برای کاهش فقر

این تحقیق با استفاده از نهادهای زکات و وقف در اقتصاد اسلامی، مدلی بومی برای تأمین مالی خرد ارائه داده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. هدف این پژوهش طرح یک مدل پیشنهادی برای تأمین مالی ... ادامه مطلب