خرداد ۱۷, ۱۴۰۰

اثر گردشگری خارجی بر فقر در کشورهای منتخب

فقر، که هم‌زمان با سلب فرصت زندگی مطلوب از فقرا، جامعه را نیز با انواع نابهنجاری‌های فردی و گروهی درگیر‌می سازد، یکی از معضلات مهم سیاست‌گذاری اجتماعی در تمام کشورها است. در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای افزایش ... ادامه مطلب

فقر چندبعدی و ساختار خانوار

در این مطالعه فقر چندبعدی سال ۱۳۶۹ برای مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از سه رویکرد متفاوت شمارشی، فازی و نظریه اطلاعات اندازه‌گیری شده است و سپس به این پرسش پرداخته که هر یک از این رویکردها نقش ... ادامه مطلب

اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه

یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اقتصادی، تغییرات شوک‌گونه نرخ ارز است. نوسانات اقتصادی قادرند تخصیص منابع در راستای توسعه را دچار به‌هم‌ریختگی و آشوب نموده و منجر به ناموزونی در رشد بخش‌های اقتصادی و تغییرات رفاهی خانوار گردند. مطالعه حاضر ... ادامه مطلب

تأثیر آموزش عالی بر فقر، مطالعه موردی خانوارهای مناطق شهری کشور

فقر از پدیده‌ها و مسائل مهم و ناخوشایند اقتصادی در جوامع است و با آنکه درگیری جوامع با این پدیده در گذر زمان، ممکن است فرازوفرودهایی داشته باشد، اما می‌توان ادعا کرد که هیچ‌گاه ریشه‌کن نشده است. اساساً از اهداف ... ادامه مطلب

تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

با توجه به اهمیت فقر به‌عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی ... ادامه مطلب

فقر چندبعدی و اثرگذاری بازنمایی‌های فضایی (اندیشه‌ورزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فضایی)؛ تحلیل اسناد توسعه فضایی استان ایلام

فقر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی است. از هشت هدف اصلی اهداف توسعه هزاره (MDGs)، نخستین آن‌ها مستقیماً و هفت هدف بعدی به‌صورت غیرمستقیم به بحث فقر و فقرزدایی اشاره دارند. ازاین‌رو شناسایی فقرا و روش‌های فقرزدایی و عوامل تأثیرگذار ... ادامه مطلب

تأثیر آموزش بر فقر

فقر پدیده‌ای بسیار پیچیده و چندبعدی است و فقط مربوط به فقر درآمدی نمی‌شود بلکه مباحثی همچون عدم برخورداری از فرصت‌های برابر، برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نبود امکانات آموزشی، نبود امکانات بهداشتی و عدم برخورداری از مشارکت اجتماعی ... ادامه مطلب

کارکردهای بانکداری اخلاقی با رویکرد اجتماعی به مشتریان برای رفع فقر و دلالت‌های آن برای بانکداری اسلامی

یکی از نهاده‌های مؤثر در رشد و عدالت اقتصادی، بانکداری است. با عمیق‌تر شدن شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان، ادبیات بانکداری اخلاقی به‌عنوان بانکداری جایگزین در صدد رفع نواقص و کاستی‌های نگاه تک‌بعدی بانکداری تجاری بیش‌ازپیش اهمیت پیدا ... ادامه مطلب

تحلیل فضایی فقر شهری در شهر نور (سال ۱۳۹۵)

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل فقر شهری، شهر ساحلی نور انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، ازنظر روش از نوع توصیفی-تحلیلی، ازنظر گردآوری اطلاعات اسنادی میدانی بوده است. اطلاعات مربوط به شهر موردنظر به‌صورت ترکیبی ... ادامه مطلب