دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استاد گروه اقتصاد

 

 

تحصیلات

دکتری (Ph.D) : اقتصاد؛ دانشگاه اسکس- انگلیس

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی؛ دانشگاه ایالتی مینه سوتا- منکیتو- آمریکا

کارشناسی : علوم بانکی؛ موسسه علوم بانکی- تهران

زمینه های تدریس

 •    نظریه بازیها
 •    اقتصاد اطلاعات و انگیزه ها
 •    اقتصاد خرد
 •    اقتصاد توسعه

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 1. فقر و ساختار قدرت در ایران
 2. فقر در ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۶۸
 3. الگوهای اندازه گیری مقیاس معادل
 4. خانوار و محاسبه آن در ایران
 5. نابرابری درآمدی در ایران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۶۳
 6. نظم بخشی و وضع مقررات اقتصادی و ارزیابی کارایی و بهره وری در شرکت های توزیع برق ایران
 7. رابطه نابرابری درآمد و سلامت در ایران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۵۵
 8. فقر کودکان و بازارکار درایران
 9. اندازه گیر ی آسیب پذیری کودکان کشور در مقابل فقر
 10. محاسبه شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری ۱۳۸۷-۱۳۶۳
 11. سیمای فقر کودکان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در سال ۱۳۸۷
 12. آثار رفاهی تعدیل قیمت های انرژی
 13. ۱۳۸۵-۱۳۷۶
 14. اندازه گیری آسیب پذیری خانوارها در مقابل فقر در شهر تهران
 15. شناسایی خانوار های نیازمند در طرح هدفمند کردن یارانه ها با وجود نابرابری اطلاعاتی
 16. تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمت های غیرخطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته- مطالعه موردی شهر تهران سالهای۱۳۸۱-۱۳۸۵
 17. اندازه گیری نابرابری درآمدی سال های ۱۳۶۳-۱۳۸۷
 18. علل مهاجرت و وجوه جمعتی اقتصادی مهاجران: بررسی تطبیقی مهاجران شهر به روستا و روستا به شهر ایران طی دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵
 19. تله های فقر
 20. اندازه گیری ارزش در معرض خطر
 21. اندازه گیری نابرابری آموزشی
 22. اطلاعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران
 23. کاستی های علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه جامع عدالت اجتماعی
 24. رابطه بین نابرابری در هزینه کالاهای منتخب سبد مصرف خانوارهای تهرانی در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۶۸
 25. وضعیت فقر در استان کرمان سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۸
 26. اقتصاد سیاسی فساد در ایران
 27. اقتصاد سیاسی فساد
 28. عدالت توزیعی از رالز تا رالز
 29. نظریه ای در باب عدالت-جان راولز
 30. دغدغه عدالت
 31. تله های فقر، محرومیت نسبی و عدالت اجتماعی
 32. فردگرایی و کل گرایی در اقتصادهای نهادگرایی قدیم و جدید
 33. اقتصاد سیاسی علوم اجتماعی درایران
 34. تله های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران
 35. اندازه گیری فقر چند بعدی در شهر تهران
 36. تأثیر ناکارایی نظام بیمه درمانی در فقر خانوارهای کشور
 37. اندازه گیری نابرابری در هزینه های سلامت در ایران
 38. برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران
 39. چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری
 40. اثر پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی
 41. محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی و نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرکشن سلامتی در مناطق مختلف ایران بین سال های منتخب ۱۳۸۸-۱۳۶۳
 42. نابرابری مخارج سلامت خانوارها در ایران: ۱۳۹۰-۱۳۶۳
 43. بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (مدل سازی داده های شبه پانل)
 44. سالمندی و تأمین مالی نظام بازنشستگی در ایران
 45. اثرات رفاهی اصلاحات مالیاتی در ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویا
 46. اثر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت
 47. بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل های تحصیلی ایران
 48. تاثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا- مدل نسلهای همپوش OLG
 49. اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱
 50. تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز
 51. اندازه گیری و تحلیل روند فقر غذایی در خانوارهای دارای کودک در ایران
 52. فقر کودک با تاکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-۱۳۹۰
 53. اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ (با استفاده از روش آلکایر-فوستر)
 54. بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه
 55. تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا- مدل نسل های همپوش
 56. تغییرات دوام زندگی و طلاق در ایران در ارتباط با آشفتگی های اقتصادی سالهای اخیر
 57. بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری
 58. توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسر فوت شده در شهرستان سلسله
 59. تاثیر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت
 60. بررسی تحرک مطلق غیرخطی در توزیع درآمدی ایران
 61. فقرکودکان در شهر تهران ۱۳۹۰: (آموزش و اطلاعات)
 62. تجزیه و تحلیل رفتار بین نسلی هزینه ی مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده های شبه تابلویی
 63. بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران
 64. بررسی اثرات سیاست های مالیاتی بر رفاه مصرف کننده در قالب الگوی تعادل عمومی نسل های همپوش (OLG)

کتب تالیفی و ترجمه‌ای

 1. راهبردهای توسعه اقتصادی
 2. نظریه اقتصاد خرد
 3. توسعه به مثابه آزادی
 4. دولت، فساد و فرصت های اجتماعی
 5. در باب نابرابری اقتصادی
 6. فلسفه و اقتصاد
 7. گفتاری در باب نابرابری
 8. نظریه ارزش: یک تحلیل اصل موضوعی از تعادل اقتصادی

راهنمایی پایانامه

 1. ارائه سیمای فقر با توجه به بازار کار طبقه بندی شده در ایران ـ سال ۱۳۸۵
 2. بررسی تأثیرات رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر در ایران ۱۳۸۵-۱۳۶۳
 3. بررسی ویژگی‌های فقر شهری در اثر مهاجرت به کلان شهرها: مطالعه موردی منطقه ویژه خاک سفید تهران
 4. اثر رشد درآمد سرانه بر فقر در ایران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۶۳
 5. اندازه‌گیری فقر در ایران
 6. بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر شهری در ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۶۳
 7. بررسی تحرک فقر با استفاده از داد ههای مقطعی
 8. پویایی فقر در ایران ، مدل تجزیه فقر به فقر گذرا و مزمن با استفاده از الگوی شبه ترکیبی
 9. بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال های ۱۳۶۳-۱۳۹۰
 10. اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر شاخص فقر در ایران
 11. اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۸
 12. ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران
 13. تاثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه‌های تجاری بر فقر
 14. رابطه بین سرانه مصرف انرژی خانوار و فقر در استان های کشور

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *