طرح‌های پژوهشی

بررسی اثرات خمس و زکات بر رفع فقر

بعد از پیروزی انقلاب و تحقق حاکمیت نظام اسلامی در کشور، همراه با تغییر نگاه به اصلاح امور حکومتی و سیاستی، این انتظار بوجود آمد که اهداف و مبانی اسلامی باید در تمام زمینه‌ها، بخصوص نظام‌سازی اقتصادی تحقق یابند. یکی ... ادامه مطلب

پویایی فقر (ماهیت و کارکرد)

در این پژوهش ساختار و ویژ‌گی‌های فقر پویا، وضعیت خانوارها در چارچوب گروه‌بندی فقر مشتمل بر خانواده‌های همیشه فقیر، خانواده‌های اغلب فقیر، خانواده‌های گاهی فقیر به ندرت فقیر و خانواده‌های غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ... ادامه مطلب

ارایه‌ی شیوه‌ای برای محاسبه‌ی خط فقر رسمی در ایران

هدف از ا ین پژوهش دست یابی به یک روش رسمی برای اندازه گیری خط فقر و شاخص های فقر (با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های بینالملل) بود که علاوه بر کاربرد داخلی در زمینه های مربوط به فقرزدایی، در ... ادامه مطلب

اندازه گیری شاخص های فقر در ایران:کاربرد انواع خط فقر،شکاف فقر، شاخص فقر۱۳۷۹-۱۳۶۳

در این مطالعه روشهای محاسبه خط فقر متناظر با هریک از مفاهیم فقر معرفی شده اند . پس از آن خط فقر بر حسب روشهای مختلف (حداقل ۵ روش ) محاسبه و خانوارهای فقیر از خانوارهای غیر فقیر جدا شده ... ادامه مطلب

محاسبه خط فقر در ایران طی سال‌های ۸۲-۱۳۸۰

علی‌رغم پیچیدگی پدیده‌ی فقر، در سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای بررسی مقوله‌ی فقر در قالب مطالعات پژوهشی، ارایه مقاله، تالیف کتاب، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سطح جهانی و از جمله ایران صورت گرفته‌ است. یکی از تلاش‌های صورت ... ادامه مطلب

بررسی خط فقر و شاخص‌های فقر در استان هرمزگان

شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها در گرو محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن به‌توان خانوارهای فقیر را از غیر فقیر جدا نمود. اما در کشور ایران به دلیل عدم دسترسی محقیقن به آمار و اطلاعات لازم اکثر ... ادامه مطلب

براورد خط فقر در ایران

مسئله تعیین خط فقر و شاخص‌های نابرابری در اقتصاد همواره از مهم‌ترین شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده‌اند. به شکل ویژه در طی سالیان اخیر با مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به بررسی وضعیت اقتصادی ... ادامه مطلب