بررسی اقتصادی فقر و نابرابری درآمدی در مناطق پسته‌کاری استان کرمان


توزیع نابرابر درآمد ازلحاظ عدالت اجتماعی نامطلوب است. نابرابری درآمدی تنها بخشی از نابرابری‌های وسیع اجتماعی در کشورهای در حال گذار است. یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه اقتصادی، توزیع مناسب و متعادل درآمد است. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت فقر و نابرابری درآمدی میان پسته­کاران استان کرمان پرداخته است. خط فقر مطلق، خط فقر نسبی، شدت فقر و شکاف فقر محاسبه شده و همچنین وضعیت توزیع درآمدها با استفاده از روش‌های ضریب جینی و منحنی لورنز بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان پسته در استان کرمان می‌باشند. داده‌های این تحقیق طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از پسته کاران با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی به دست آمد و درمجموع ۲۰۰ عدد پرسشنامه تکمیل و اطلاعات آن‌ها استخراج گردید.

نتایج نشان داد که خط فقر مطلق در بین پسته کاران استان کرمان بر اساس درآمد سالانه برابر با ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ده ریال و خط فقر نسبی بر اساس درآمد سالانه برابر با ۶۷۵/۹۲۲/۶۴ ده ریال است. ۳۰ درصد از کشاورزان پسته کار استان کرمان دچار فقر مطلق و ۵۷ درصد از آن‌ها دچار فقر نسبی می‌باشند. شکاف درآمدی برای پسته کاران فقیر زیر خط فقر مطلق برابر ۴۸/۰ و برای کشاورزان پسته کار زیر خط فقر نسبی برابر با ۶/۰ است. جمع شکاف فقر مطلق به‌دست‌آمده برابر با ۹۰۲/۰۶۰/۶۸۱ ده ریال است. بدین معنا که تزریق سالانه این میزان نقدینگی بین کشاورزان در نمونه مطالعه شده، باعث از بین رفتن فقر مطلق می‌شود. جمع شکاف فقر نسبی در نمونه موردمطالعه ۱۴۷/۲۹۱/۴۳۴/۴ ده ریال است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با تزریق سالانه این میزان نقدینگی بین پسته کاران فقیر نسبی موردمطالعه می‌توان فقر نسبی را از بین برد. برای از بین بردن فقر می‌توان از راه‌های جایگزین مانند افزایش تولید، ایجاد مشاغل جانبی و یا سایر موارد ایجاد درآمد برای کشاورزان، نیز بهره گرفت. با توجه به منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه‌شده که برابر با ۶۶/۰ است، می‌توان گفت که وضعیت توزیع درآمد بین کشاورزان پسته کار در نمونه موردمطالعه نامناسب است.

  • طرح پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *