راه‌یافتگان به مرحله‌ی نهایی

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اعضای محترم شورای علمی و مطابق شیوه نامه ارزیابی آثار، ۲۳ پایان نامه و رساله دانشجویی که حد نصاب نمره ۱۲۰ از میانگین ارزیابی داوران را کسب کرده بودند وارد مرحله‌ی نهایی شده و در نشست‌های شورای علمی جشنواره در حال بررسی و ارزیابی نهایی جهت انتخاب برگزیدگان جشنواره است. فهرست ۲۳ پایان نامه و رساله مذکور به شرح زیر است:

 نام اثرگرایش تحصیلیمقطع
۱اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۲اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۳ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خردعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۴ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۵ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۶اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۷اندازه گیری فقر چندبعدی در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۸اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۸۸توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۹اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۰برآورد خط فقر انرژی در ایران – رویکرد سیستم مخارج خطیاقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
۱۱بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۲بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیکارشناسی ارشد
۱۳پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۸۷)علوم اقتصادیدکتری
۱۴تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایراناقتصاد پولی و اقتصاد اسلامیدکتری
۱۵تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنلعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۶رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقرعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۷رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایرانعلوم اقتصادیدکتری
۱۸وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایرانعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد
۱۹بازسازی معنایی فقر: تحلیل گفتمانهای تاریخی فقر در ایرانجامعه شناسی توسعه اجتماعی و روستاییدکتری
۲۰بررسی ابعاد فقر سالمندان و عوامل موثر بر آن در ایران در سال ۱۳۹۵جمعیت شناسیکارشناسی ارشد
۲۱بررسی جامعه شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
۲۲تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی۱۳۹۱-۱۳۶۳سلامت و رفاه اجتماعیدکتری
۲۳مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیرحقوق کیفری و جرم شناسیدکتری

 

اعلام عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی جشنواره تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر در حوزه‌ی فقر مشخص شدند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اعضای محترم شورای علمی و مطابق شیوه نامه ارزیابی آثار، ۲۳ پایان نامه و رساله دانشجویی که ... ادامه مطلب

رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر

شناسایی فقرا و برطرف کردن وضعیت فقرشان همواره مورد توجه و بحث سیاست‌گذاران بوده است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. ... ادامه مطلب

مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر

نظام عدالتِ کیفری مدّعیِ آن است که کُنشگرانِ این نظام، با همه شهروندان فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب و موقعیتِ اقتصادی و اجتماعی یکسان رفتار می کنند. این پژوهش با مفروض دانستنِ این موضوع که ادعایِ برابریِ متهمانِ فقیر و ... ادامه مطلب

بررسی ابعاد فقر سالمندان و عومل موثر بر آن در ایران سال ۱۳۹۵

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «گذار جمعیتی شناختی» است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. فقر سالمندی پدیدهای اجتماعی – جمعیتی است که از ... ادامه مطلب

بررسی جامعه‌شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)

یکی از مهمترین مسائلی که جامعه ما امروز در سطحی گسترده با آن درگیر است، مسئله فقر است. مسئله‌ای که زندگی بسیاری از افراد جامعه را دچار بحران کرده و پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال خود می‌آورد. متأسفانه در بیشتر ... ادامه مطلب

تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران

با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استانهای ... ادامه مطلب

رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر

فقر یکی از موضوعات اقتصادی اجتماعی است که هموار توجه سیاست‌گذران را به خود جلب کرده است. تا مدت‌ها فقر به مفهوم در اختیار نداشتن درآمد تعبیر شده و از متغیر درآمد (یا جایگزین‌های آن مانند هزینه‌ها) به‌عنوان متغیر سنجش ... ادامه مطلب

تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی ۱۳۹۱-۱۳۶۳

در دو دهه اخیر به علت عدم‌کفایت رویکردهای پولی، فقر به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی دیده شد است و ازآنجاکه دوران کودکی آسیب‌پذیرترین مرحله زندگی است، این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای دارای کودک دارای اهمیت است. هدف این مطالعه اندازه‌گیری ... ادامه مطلب

تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد داده‌های شبه پنل

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره‌ی ۱۳۹۰-۱۳۶۳مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده‌های پنل از داده‌های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در طی سال‌های ... ادامه مطلب

پی‌آمد بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر فقر در ایران (۱۳۶۳-۱۳۸۷)

از پی‌آمدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بخش خصوصی و هم‌چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، ... ادامه مطلب

بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایران

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است و هم‌اکنون نیز به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می‌شود. (فرهمند ودیگران،۱۳۹۱: ۱۲۷) بنابراین کاهش فقر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ... ادامه مطلب

بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۹۰

برای طی کردن مراحل توسعه در هر کشور افزایش سطح درآمد افراد و کاهش فقر ضروری به نظر می‌رسد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تا به حال سیاست‌های گوناگونی برای کاهش فقر مورد استفاده قرار گرفته ... ادامه مطلب

برآورد خط فقر انرژی در ایران از رویکرد سیستم مخارج خطی

با توجه به پیامدهای نامطلوبی که فقر به دنبال دارد، فقر در کانون تمرکز مطالعات تجربی قرار گرفته است و پژوهشگران از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند. اندازه‌گیری فقر یکی از مهم‌ترین این موضوعات محسوب می‌شود. در این بین، ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر کودکان در شهر تهران-۱۳۹۰

هدف از انجام این پژوهش محاسبه شاخص سرشمار فقر کودکان شهر تهران (افراد زیر ۱۸ سال) برای سال ۱۳۹۰ و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر فقر کودکان است.روش: با استفاده از داده‌های عدالت در شهر تهران و نمونه ۲۴۰۰۰ نفری ... ادامه مطلب

اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه های بین‌المللی و اولین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند ... ادامه مطلب

اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران

در مطالعات اندازه‌گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا‌امنی ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر ... ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کاهش فقر در ایران

بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام‌های اقتصادی است. بدون شک هدف از ارائه حمایت‌های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم است و بدون افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی ... ادامه مطلب

ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی‌ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر ... ادامه مطلب

ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خرد

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فقر و نابرابری در ایران در یک چارچوب خرد و از طریق تحلیل اثر تغییرات در نابرابری های درون گروهی و بین گروهی بر فقر می باشد. برای انجام این بررسی داده های آماری پیمایش ... ادامه مطلب

اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران

با توجه به اینکه امروزه فقر و نابرابری درآمدی از مهم‌ترین علل مشکلات سیاسی و اجتماعی است و حداقل دستمزد یکی از سیاست‌هایی است که به منظور کاهش نابرابری و فقر در کشورها اعمال می‌شود، در این پژوهش به برآورد ... ادامه مطلب