اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر


کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه های بین‌المللی و اولین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه‌های مختلف نه صرف درآمدی احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر (۲۰۱۳) برای دوره ۵ ساله ۱۳۹۲-۱۳۸۸ می پردازد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، آمارهای خام طرح هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کل کشور بین سال های ذکر شده می باشد و خانوار به عنوان واحد اصلی مورد بررسی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش از یازده نماگر در قالب پنج بعد استفاده‌ شده است: درآمد؛ سلامت شامل دو نماگر تغذیه و هزینه سلامت؛ آموزش در برگیرنده نماگرهای میزان تحصیلات سرپرست خانوار و محرومیت از تحصیل کودکان ۶ تا ۱۸ سال مسکن شامل دو نماگر فضای در اختیار برای هریک از اعضا و تأمین انرژی گرمایشی و سرمایشی مسکن و در آخر بعد سطح زندگی که متغیرهایی از قبیل مالکیت منزل مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر و دارایی را دربرمی‌گیرد. برای وزن دهی در این پژوهش، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که یک روش وزن دهی مبتنی بر عقیده کارشناسان است، استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که به‌طور میانگین در کل کشور و مناطق جغرافیایی و نیز گروه های برحسب ویژگی‌های خانوار، شاخص‌های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال ۹۱ روندی کاهشی داشته‌اند و پس‌ازآن در سال ۹۲ زیاد شده‌اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می‌دهد که همواره در طول دوره توزیع فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و این توزیع در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش‌یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال ۹۲ نشان می‌دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست بودن خانوار و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می‌دهند.

مهدیه اسفندیارپور،۱۳۹۴، «اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ،۱۳۸۸»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۸

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تحصیلخانوارسلامتفقرفقر چندبعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *