تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران


با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استانهای ایران طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است، لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال به کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند، در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. همچنین مطالعات جانبی کشش های درآمدی و توزیع در آمدی فقر، رابطه ارزش افزوده فعالیت های صنعتی نابرابری و فقر بر اساس رویکرد خودرگرسیونی برداری پانل و همگرایی مطلق و شرطی فقر در راستای تأثیر توسعه صنعتی بر فقر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه فعالیت های صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی بر اساس اشتغال بر فقر بوده اند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر براساس متغیرهای نابرابری، تورم در هر دو سناریو و ارزش افزوده فعالیت های صنعتی و عمق فعالیت های صنعتی در سناریوی اول دارای اثر سرریز فضایی (اثر غیر مستقیم) در استانهای ایران می باشد. شاخص تمرکز تأثیر مثبتی بر فقر داشت. در نتیجه هر چه فعالیت های صنعتی در استان ها رقابتی تر باشند، فقر کاهش خواهد یافت. لذا نظارت و پایش رفتارهای غیر رقابتی توصیه می شود.

  • مصطفایی، شعبان. ۱۳۹۸٫ «تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران». رشته اقتصاد پولی و اسلامی. استاد راهنما: فرهاد خداداد کاشی. دانشگاه پیام نور.

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *