آذر ۱۹, ۱۳۹۸

اثرات مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای زن سرپرست: در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران

یکی از عواملی که باعث شد دولت به سمت هدفمندی یارانه ها برود، هزینه بالای پرداخت یارانه برای دولت بود. اما عدم توانایی دولت در شناخت خانوارهای نیازمند را شاید بتوان دلیل پرداخت یارانه ها به روش کنونی یعنی به ... ادامه مطلب

رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر

شناسایی فقرا و برطرف کردن وضعیت فقرشان همواره مورد توجه و بحث سیاست‌گذاران بوده است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. ... ادامه مطلب

مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر

نظام عدالتِ کیفری مدّعیِ آن است که کُنشگرانِ این نظام، با همه شهروندان فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب و موقعیتِ اقتصادی و اجتماعی یکسان رفتار می کنند. این پژوهش با مفروض دانستنِ این موضوع که ادعایِ برابریِ متهمانِ فقیر و ... ادامه مطلب

بررسی ابعاد فقر سالمندان و عومل موثر بر آن در ایران سال ۱۳۹۵

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «گذار جمعیتی شناختی» است که در آن باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. فقر سالمندی پدیدهای اجتماعی – جمعیتی است که از ... ادامه مطلب

اثر یکسان­ سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه (CGE)

یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اقتصادی، تغییرات شوک‌گونه نرخ ارز است. نوسانات اقتصادی قادرند تخصیص منابع در راستای توسعه را دچار بهم‌ریختگی و آشوب نموده و منجر به ناموزونی در رشد بخش‌های اقتصادی و تغییرات رفاهی خانوار گردند. مطالعه حاضر ... ادامه مطلب

بررسی جامعه‌شناختی نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی (ع)

یکی از مهمترین مسائلی که جامعه ما امروز در سطحی گسترده با آن درگیر است، مسئله فقر است. مسئله‌ای که زندگی بسیاری از افراد جامعه را دچار بحران کرده و پیامدهای ناگوار فراوانی به دنبال خود می‌آورد. متأسفانه در بیشتر ... ادامه مطلب

تأثیر مصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و  فقر در ایران

تآثیر مصرف انرژی بر فقر و تاثیر مصرف انرژی بر نابرابری درآمدی در این مطالعه به تفکیک حامل­های مختلف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد رابطه بین مصرف انرژی و فقر و نابرابری درآمدی در قالب الگوهای سری زمانی ... ادامه مطلب

تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان ‌های ایران

با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، دولتمردان در پی کاهش آن در جامعه می باشند. رساله حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استانهای ... ادامه مطلب

آسیب شناسی حقوقی علل ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در فقر زدایی

جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، مختصات ... ادامه مطلب

براورد توزیع و شدت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران و ارزیابی عوامل تعیین کننده‌ی آن در سطح خانوار

عدم توفیق بسیاری از برنامه های کاهش فقر و نابرابری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اندازه گیری بر اساس رویکرد در آمد محوری می باشد. بر همین اساس از سال ۲۰۱۰، دفتر عمران ملل متحد (UNDP) شاخص فقر چند ... ادامه مطلب

تبیین جامعه شناختی نابرابری اجتماعی در کازرون

نابرابری یکی از مشکلات عمده جوامع بشری در طول تاریخ بوده است و این مسئله از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و همواره بحث هایی پیرامون اثرات، علل و نتایج آن مطرح بوده است. از نظر بعضی از جامعه شناسان ... ادامه مطلب