تبیین جامعه شناختی نابرابری اجتماعی در کازرون

Illustration and Painting


نابرابری یکی از مشکلات عمده جوامع بشری در طول تاریخ بوده است و این مسئله از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و همواره بحث هایی پیرامون اثرات، علل و نتایج آن مطرح بوده است. از نظر بعضی از جامعه شناسان نابرابری مهمترین متغیری است که بر روی شرایط و ساختار اجتماعی تاثیر می گذارد و باعث مسائل اجتماعی متعددی می گردد. هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی نابرابریهای اجتماعی در شهر کازرون در سال ۱۳۹۱ می باشد . روش این تحقیق از نوع پیمایش و جامعه آماری آن افراد سرپرست خانوار در شهر کازرون که تقریبا ۳۱۰۷۸ نفر دمی باشند بوده است که ۲۷۵ نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه و به روش چند مرحله ای ابتدا طبقه ای نسبی و بعد در داخل طبقات نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی آنها از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. همچنین یافته ها نشان می دهند که متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده پدری، پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده پدری، نوع مدرسه فرد در دوران تحصیل، دسترسی نابرابر به مسیرهای استخدامی، تجمل گرایی، سرمایه اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی، وضعیت تحصیلی، معدل دوره ابتدایی و معدل دوره راهنمایی با نابرابری اجتماعی رابطه معنی داری دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان می دهد که تجمل گرایی، دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی و تحصیلات وارد معادله رگرسیونی شدند و توانستند ۵۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته نابرابری اجتماعی را تبیین کنند. به عنوان نتیجه این نکته مورد توجه است که در بررسی عوامل موثر بر نابرابری اجتماعی مهمترین عامل، تجمل گرایی است، چون دارای بیشترین میزان بتا می باشد. در مجموع می توان از یافته های این تحقیق چنین نتیجه گرفت که عوامل تاثیر گذار بر نابرابری اجتماعی در نهایت در بر گیرنده مجموعه ای از متغیرهای فردی و موقعیتی است. لذا لازم است با رویکردی چند وجهی همراه با مجموعه ای از متغیرها که در ارتباط متقابل با یکدیگرند، بر پژوهش در سطحی فراگیرتر برای دستیابی به شناختی جامع تر در این زمینه پرداخت.

  • بنیاد، لیلا. ۱۳۹۱٫ «تبیین جامعه شناختی نابرابری اجتماعی در کازرون». رشته جامعه‌شناسی سیاسی. استاد راهنما: اکبر زارع شاه آبادی. دانشگاه یزد.

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *