تأثیر مصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و  فقر در ایران


تآثیر مصرف انرژی بر فقر و تاثیر مصرف انرژی بر نابرابری درآمدی در این مطالعه به تفکیک حامل­های مختلف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد رابطه بین مصرف انرژی و فقر و نابرابری درآمدی در قالب الگوهای سری زمانی با استفاده از تخمین زن ARDL پسران و همکاران بررسی شده است. آزمون و تست­های لازمه برای هر متغیر و معادلات موجود توسط نرم افزار ایویوز انجام شده و نتایج آن به تفکیک بیان گردیده است. معادلات موجود در این پژوهش شامل تابع تولید و درآمد، تابع فقر و تابع نابرابری درآمدی می­باشد. با توجه به نتایج  مصرف سرانه برق و مصرف سرانه منابع تجدیدپذیر قابل اشتعال با میزان فقر رابطه­ای معکوس و معناداری دارند. مصرف سرانه فرآورده های نفتی و فقر رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند. مجموع مصرف انرژی بخش خانگی با فقر رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند. مصرف سرانه زغال­سنگ با میزان نابرابری رابطه­ای معکوس دارند و مصرف سرانه برق، گاز طبیعی و مجموع مصرف انرژی بخش خانگی با شاخص نابرابری رابطه مثبت و معناداری را نشان دادند.

دسترسی مناطق فقیر به انرژی­های مدرن و خدمات ناشی از آن تاثیر مثبتی در کاهش نابرابری­ها داشته و فقر را نیز کم می­کند، اما باید به این نکته توجه نمود که این تاثیر مثبت در صورتی اتفاق خواهد افتاد که مناطق فقیر و افراد فقیر از این انرژی های مدرن بهره مند شوند. در صورتی که عکس این موضوع اتفاق افتاده و دسترسی به این انرژی­ها در مناطقی بیشتر شود که فقر کمتر بوده و افراد درآمد بالاتری دارند و از امکانات بیشتری برخوردار هستند، نمی­توان به طور قطع نتیجه گرفت که دسترسی به انرژی منجر به کاهش نابرابری­ها می شود. زمانی که بهره­مندی از انرژی و خدمات آن در مناطقی اتفاق بیفتد که مردم آن دارای درآمدهای بیشتری نسبت به مردم مناطق فقیرتر بوده و نیز امکانات و تسهیلات بیشتری را در اختیار دارند، تاثیرات مثبت انرژی نظیر افزایش درآمد، سلامت بیشتر، بهبود نظام آموزش و پرورش، بهبود کیفیت زندگی زنان و … در این مناطق اتفاق افتاده و افراد مناطق فقیر همچنان شرایطی نظیر شرایط قبلی را داشته و از این تاثیرات مثبت بی بهره خواهند بود. این امر به احتمال بسیار زیاد نابرابری­ها را افزایش داده و فقر را نیز در مناطق فقیر بیشتر خواهد نمود.

  • دهقان، علی. ۱۳۹۸ « تأثیر مصرف خانگی انرژی بر روی میزان نابرابری درآمدی و  فقر در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: وحید ماجد. دانشگاه تهران.

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *