اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران


با توجه به اینکه امروزه فقر و نابرابری درآمدی از مهم‌ترین علل مشکلات سیاسی و اجتماعی است و حداقل دستمزد یکی از سیاست‌هایی است که به منظور کاهش نابرابری و فقر در کشورها اعمال می‌شود، در این پژوهش به برآورد تأثیر رشد حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ پرداخته شده است. در این راستا سعی بر این بوده است که بررسی شود که آیا افزایش حداقل دستمزدها موجب کاهش نابرابری درآمد و فقر می‌شود یا خیر. برای این منظور از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. از ضریب جینی و نرخ فقر به عنوان شاخص‌های نابرابری درآمد و فقر استفاده شده است. رشد حداقل دستمزد حقیقی و مشتق دوم آن به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده‌اند. پس از انجام آزمون‌های مورد نیاز و تخمین ضرایب مدل، نتایج به دست آمده حاکی از این است که رشد حداقل دستمزد موجب کاهش نابرابری درآمد و فقر در ایران شده است.

زهرا حسنوند، ۱۳۹۶، «اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد»، استاد راهنما:زهرا افشاری، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

 

دریافت پایان‌نامه:

اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

حقوق و دستمزدفقرفقر و نابرابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *