ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران


در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجایی که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این ناامنی‌ها هریک می‌توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف ناامنی آسیب پذیر نمایند، مطالعه فقر در فضای توام با نااطمینانی و شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوارها برای شناسایی خانوارهای محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوارها برخودار است.برای اینکه قادر باشیم احتمال فقیر شدن خانوارها را در طول زمان بررسی نماییم، تلاش نمودیم با استفاده از تکرار داده‌های مقطعی و به کمک مدل شبه‌پنل ، سرپرست‌های خانوار را به صورت گروه‌های مختلف سنی طبقه بندی کنیم و براساس ویژگی‌های سرپرست خانوار اولا، میزان آسیب‌پذیری نسبت به فقر را برای هر خانوار محاسبه کنیم، ثانیا به این موضوع بپردازیم که متغیرهای مورد بحث (ویژگی های سرپرست خانوار) به طور متوسط چه اثری بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر دارند و ثالثا متوسط میزان آسیب‌پذیری برای گروه‌های مختلف سنی در طول زمان چگونه تغییر کرده است. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه منفی بین سطح تحصیلات و میزان آسیب‌پذیری و نیز رابطه مثبت بین عدم اشتغال سرپرست خانوار و میزان آسیب‌پذیری، برای تمامی گروه های سنی است. افزایش بعد خانوار در گروه‌های ۱ و ۲ منجر به افزایش آسیب‌پذیری و در سایر گروه‌ها منجر به کاهش آن شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه آسیب‌پذیری در گروه‌های مختلف متفاوت است اما، میزان آن برای تمامی گروه‌ها در طول سال‌های مورد بررسی در پژوهش روندی تقریبا صعودی داشته است.

سحر زارعی، ۱۳۹۴، «ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

ارزیابی آسیب‌پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

فقرفقر در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *