وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایران


هدف از این پژوهش، ” تعیین وزن ابعاد فقر چند بعدی و اندازه گیری آن در ایران برای سال ۱۳۹۰“ است. به دلیل ضعف و نارسایی رویکرد وزن های برابر و یکسان، بررسی فقر چند بعدی براساس وزن های منطقی و معقول برای هر یک از ابعاد که متناسب با اهمیت نسبی آنها باشد، می تواند به ارزیابی دقیق تری از فقر چند بعدی کمک کند. روش شناسی: در این پژوهش، با استفاده از دو رویکرد ”وزن دهی برابر“و ”فرایند تحلیل سلسله مراتبی“، به محاسبه و مقایسه انواع وزن های مختلف برای شش ویژگی فقر چندبعدی که عبارتند از درآمد، تغذیه، مسکن، آموزش، سلامت، حمل و نقل و ارتباطات، پرداخته شده است. سپس بر اساس سطوح جانشینی مختلف بین ویژگی ها به اندازه گیری فقر چندبعدی با رویکرد خط فقر تجمیع شده بر اساس رویکرد نظریه اطلاعات، پرداخته می شود. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، فقیرترین منطقه کشور از نظر بعد درآمد و غذا، منطقه ۳، از نظر بعد سلامت منطقه ۶، از لحاظ بعد آموزش منطقه ۱، بر اساس بعد حمل و نقل و ارتباطات منطقه ۸ و از لحاظ بعد مسکن منطقه ۴، فقیرترین مناطق محسوب می شوند. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در سطح جانشینی ۱ =θ و براساس دو رویکرد وزن دهی برابر و سلسله مراتبی در منطقه ۳ و کمترین نرخ فقر در منطقه ۱ دیده شد. در سطح جانشینی ۲/۱=θ بیشترین نرخ فقر بر اساس هر دو رویکرد در منطقه ۳ و کمترین نرخ فقر بر اساس رویکرد وزن های برابر در منطقه ۱ و بر اساس رویکرد وزن های سلسله مراتبی در منطقه ۲ حاصل شد. در سطوح جانشینی ۳- ,۲- =θ و بر اساس هر دو رویکرد، کمترین نرخ فقر در منطقه ۵ و بیشترین نرخ فقر در منطقه ۶ مشاهده گردید. در سطوح جانشینی پایین، نرخ فقر چند بعدی حاصل از رویکرد وزن های سلسله مراتبی بیشتر از نرخ فقر حاصل از وزن های برابر است. در سطوح جانشینی بالا، نرخ های فقر حاصل از دو رویکرد وزن دهی با یکدیگر برابر است.

شیرین تقی چیزری، ۱۳۹۲، وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، استاد راهنما: منیژه نخعی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

وزن‌دهی به ابعاد فقر چند بعدی در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دومراه‌یافتگان به مرحله‌ی نهاییمشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

فقرفقر چند بعدینرخ فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *