بررسی اثربخشی صندوق‌های اعتباری خرد در کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان


در سه دهه‌ی اخیر، تأمین مالی خرد به‌عنوان راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح‌شده و برخی کشورها در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. اهمیت این دستاورد به‌گونه‌ای بوده که بانک جهانی سال ۲۰۰۵ را سال ” اعتبارات خرد” نام‌گذاری و کشورهای درحال‌توسعه را در به‌کارگیری این شیوه‌ی اعتباری تشویق کرده است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، تعیین اثربخشی صندوق‌های اعتباری خرد در کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی اعضای صندوق‌های اعتباری خرد در سال ۱۳۹۲-۹۳ در استان کرمان بوده است که ۹۷ نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد، نمره‌های وزنی و میانگین استفاده گردید.

بر اساس نتایج، به‌غیراز متغیرهای بهبود شرایط مسکن و توانایی پرداخت مخارج تحصیل فرزندان، سطح رضایت‌مندی سایر متغیرها بیش از میانگین میزان رضایت‌مندی (۳) است. به‌این‌ترتیب از زمان عضویت، درآمد کل خانواده افزایش و فقر کاهش‌یافته، خوداشتغالی ایجاد شده و کسب‌وکار قبلی رونق پیدا کرده است. همچنین مهارت‌های فردی و اجتماعی، اعتمادبه‌نفس، نقش اعضا در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، زمینه‌ی کار گروهی و توانمندسازی زنان افزایش یافته است. متغیر آسان‌تر بودن دریافت وام از صندوق نسبت به سایر بانک‌ها، بالاترین مقدار میانگین (۴.۶) را داشته است. با توجه به ناکافی بودن میزان اعتبارات، صندوق‌ها بایستی تمهیدات لازم را در این رابطه انجام دهند تا با راه‌اندازی کسب‌وکار جدید توسط اعضا، بهره‌وری و درنهایت درآمد خانوار افزایش یابد.

  • طرح پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *