ارزیابی فقر اقتصادی در زندگی عشایری و راه‌های برون‌رفت از آن در استان فارس


این مطالعه به‌منظور ارزیابی وضعیت فقر اقتصادی کوچندگان و ارزیابی نحوه مدیریت فعلی ارائه خدمات به این جامعه انجام گردیده است. در این مطالعه ابتدا به بررسی توصیفی از شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی عشایر در دو گروه اسکان‌یافته و کوچ‌رو به‌طور مجزا و سپس مقایسه‌ای پرداخته و سپس تحلیل درآمد-هزینه و شاخص‌های فقر محاسبه شدند. در بخش دیگری، ضمن انجام یک تحلیل رگرسیونی، عوامل مؤثر بر فقر در زندگی عشایری بررسی شدند. درنهایت وضعیت اشتغال و نوع مشاغل موردنظر خانوارهای عشایری و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نسبت میانگین درآمدها به هزینه‌ها برای خانوارها در هر دو گروه اسکان‌یافته و کوچ‌رو بزرگ‌تر از یک است که نشانگر آن است که درآمد هر دو گروه کفاف هزینه‌ها را می‌دهد اگرچه این نسبت در عشایر کوچ رو کمی بیشتر است. همچنین خانوارهای ساکن از خط فقر فاصله بیشتری داشته و بنابراین در وضعیت بهتری قرار دارند. از بین عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای عشایری، به ترتیب بعد خانوار، سطح سواد، سابقه کوچ، میزان پس چَر، تعداد دام و میزان مرتع دارای تأثیر معنی‌دار می‌باشند.

  • طرح پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *