تحلیل مقایسه‌ای فقر غذایی قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس


این پژوهش به مقایسه فقر غذایی در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در جامعه روستایی استان فارس پرداخته است. داده‌های مورداستفاده مربوط به طرح هزینه-درآمد خانوارهای روستایی استان فارس در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رویکرد چندبعدی فقر، شاخص‌های نرخ فقر و عمق فقر و نیز، هرم غذایی استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که سیاست‌های یارانه مواد غذایی (صرف‌نظر از نوع آن)، ابزاری مؤثر در کاهش نرخ و عمق فقر غذایی در گروه‌های غذایی جامعه روستایی هستند. همچنین نتایج نشان داد تغییر در سیاست یارانه مواد غذایی از یارانه همگانی به یارانه هدفمند موجب افزایش نرخ و عمق فقر غذایی در گروه‌های غذایی چربی‌ها و قندها و کاهش آن در گروه غذایی غلات گردیده است. بر این اساس، در راستای بهبود و ارتقای اثربخشی سیاست هدفمندی یارانه‌ها در مقابله با فقر غذایی، پرداختن به ابزارهای تکمیلی از قبیل جبران آسیب وارده به خانوارهای آسیب‌پذیر ناشی از این تغییر سیاستی و افزایش سطح سواد تغذیه‌ای خانوارها ضروری به نظر می‌رسد.

  • طرح پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *