اندازه گیری شاخص های فقر در ایران:کاربرد انواع خط فقر،شکاف فقر، شاخص فقر۱۳۷۹-۱۳۶۳


در این مطالعه روشهای محاسبه خط فقر متناظر با هریک از مفاهیم فقر معرفی شده اند . پس از آن خط فقر بر حسب روشهای مختلف (حداقل ۵ روش ) محاسبه و خانوارهای فقیر از خانوارهای غیر فقیر جدا شده است. در ادامه خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای فقیر معرفی و بر آن اساس به معرفی شاخص های دربر دارنده این مشخصات اقدام شده است. سپس اندازه شاخص Head count – ratio)H (، شکاف فقر، شاخص فقر سن، شاخص فقر تاکایاما، شاخص فقر فاستر برای مناطق شهری و روستایی، برحسب سن سرپرست خانوار، برحسب تحصیلات سرپرست خانوار، بر حسب منطقه جغرافیایی زیست، برحسب بخش اقتصادی فعالیت سرپرست خانوار برای دوره ۶۳ تا ۷۹ محاسبه شده است. سپس با توجه به الزامات سیاستهای حمایتی، کمبودهای آماری در زمینه کالبد شکافی فقر معرفی شده تا با تأمین داده های آماری امکان حمایت هدفمند و نظارت دائمی دقیق بر تحولات فقر جامعه فراهم آید. در این طرح تحقیقاتی علاوه بر موارد فوق خط فقر تعدیل شده بر حسب بعد خانوار نیز محاسبه شده است.

  • طرح پژوهشی پژوهشکده آمار
  • مجری: فرهاد خدادادکاشی
  • همکاران: فریده باقری- خلیل حیدری- امید خدادادکاشی

دریافت متن کامل طرح پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *