دکتر باقر درویشی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

استادیار گروه اقتصاد

 

 

تحصیلات:

دکتری : اقتصاد بخش عمومی- دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران

کارشناسی: ریاضیات کاربردی- دانشگاه اصفهان

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی:

 • شهیکی تاش محمدنبی ، مهیم شهیکی تاش و باقر درویشی (۱۳۸۶)،”بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (۱۳۸۳-۱۳۴۸  “، نامه مفید  دی ۱۳۸۶; ۱۳(۶۳ (نامه اقتصادی)):۱۲۱-۱۴۲
 • شهیکی تاش محمدنبی، باقر درویشی و مهیم شهیکی تاش (۱۳۸۸)،” سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردام “، مدلسازی اقتصادی  تابستان ۱۳۸۸; ۳(۲ (پیاپی ۸)):۴۷-۷۸
 • عبادی جعفر , محمدنبی شهیکی تاش و باقر درویشی(۱۳۹۱) ،”تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی “، سیاست های اقتصادی (نامه مفید)  تابستان ۱۳۹۱; ۸ (۱۸)(۱ (۹۰)):۳-۲۴
 • درویشی ، باقر ، محمدنبی شهیکی تاش(۱۳۹۲) ،سنجش نابرابری درآمدی در بین استان های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص های ایستای ناپارامتریک، فصلنامه نامه مفید ، تابستان ۱۳۹۲ شماره۹۶
 • شهیکی تاش محمد نبی ،باقر درویشی(۱۳۹۲)،” بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی)”، فصلنامه اقتصاد و الگو سازیری ،شماره ۹، پاییز سال ۱۳۹۲
 • شهیکی‌تاش، محمد نبی،حسین  یغفوری، و باقر درویشی(۱۳۹۴)، بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه ای رفاه در استان های ایران(مطالعه مقایسه ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای،دوره ۵، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۳۰-۱۵.
 • درویشی، باقر و فرشته عصمت(۱۳۹۵)، رویکرد چندبعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام، فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، سال دهم، شماره ۴(پیاپی ۳۶).
 • درویشی باقر ؛ مهین احمدی خواه(۱۳۹۶)، اندازه‌گیری رشد فقرزدا در مشاغل آزاد و مزد و حقوق‌بگیر طی پنج برنامه توسعه، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال ششم، شماره ۲۴، صفحه ۱۹۸-۱۷۷.
 • درویشی، باقر ؛ مهدی امیدی، بهاره جانی(۱۳۹۷)،  تجزیه پویای فقر در طی چهار برنامه توسعه ایران: بر اساس روش جدید تجزیه شش جزئی،  پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
 • درویشی ، باقر ؛ فرشته محمدیان ، مهین احمدی خواه (۱۳۹۸) ، بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر: با تاکید بر فقر و نابرابری ،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران بهار ۱۳۹۸ شماره۲۹
 • درویشی ، باقر ، فرشته محمدیان (۱۳۹۸) ، تحول فقر در استان ایلام طی برنامه‌های دوم تا پنجم توسعه: با تاکید بر آثار سیاست هدفمندی یارانه‌ها، فصلنامه مجلس و راهبرد (پذیرش شده زیر چاپ)

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس:

 • “سنجش رفاه در استان های ایران با تاکید بر جایگاه اقوام ایرانی در سند چشم انداز بیست ساله ،مجموعه مقالات همایش ملی اقوام در ایران ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری  دانشگاه آزاد اسلامی،سال  ۱۳۹۰
 • ” بررسی درجه نابرابری و پویایی های توزیع درآمد (در بین استان های ایران)” ،مجموعه مقالات همایش ملی تولید ،توزیع درآمد و فقر ،دانشاه سمنان اسفند ماه ۱۳۹۲
 • درویشی، باقر و فرشته محمدیان(۱۳۹۲)، بررسی درجه نابرابری و پویایی توزیع درآمد در بین استان‌های کشور، نخستین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.

طرح پژوهشی:

پژوهشکده امور اقتصادی ” بررسی درجه نابرابری و پویایی های توزیع درآمد  (در بین استان های ایران)” مجری طرح باقر درویشی اجرا سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸٫

پایان نامه ­ها راهنمایی شده:

 • رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ایلام، فرشته عصمت، دانشگاه ایلام ،۱۳۹۴
 • بررسی تعامل بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی و تعیین عوامل موثر بر رشد فقرزدا در ایران، فرشته رحیمی  ، دانشگاه ایلام ،۱۳۹۴
 • شناسایی ظرفیت اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی؛ (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، نداحلقه سیمین ، دانشگاه ایلام ،۱۳۹۴
 • برآورد خط فقر و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر؛ مطالعه موردی: استان ایلام، مصطفی فروتن ، دانشگاه ایلام ،۱۳۹۴
 • تجزیه تغییرات فقر: مطالعه موردی چهار برنامه توسعه ایران، بهاره جانی ،دانشگاه ایلام ، ۱۳۹۵
 • اندازه‌گیری رشد فقرزدا در ایران طی چهار برنامه توسعه(۱۳۸۸-۱۳۶۸)، مهین احمدی خواه ،دانشگاه ایلام، ۱۳۹۵
 • بررسی همگرایی نابرابری درآمدی بین استان های ایران(با تاکید بر اثرات فضایی)، ناهید رحیمی نیا ، دانشگاه ایلام، ۱۳۹۶

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *