سیدهادی موسوی نیک ، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش­های مجلس

استادیار گروه مدیریت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین قزوین

 

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی
  • دکتری:علوم اقتصادی- دانشگاه تربیت مدرس

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی:

  • بانوئی، علی اصغر، رضا وفایی، سیدهادی موسوی نیک، مریم آقانصیری، (۱۳۹۲)، “اثرگذاری بخش­های مختلف اقتصادی بر توزیع درآمد خانوارها: با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری ماتریس حسابداری اجتماعی”، مجلس و راهبرد، مرکز پژوهش­های مجلس، شماره ۷۴، علمی- پژوهشی.
  • Mousavi nik, Hadi, Abdollahi, Mohammad Reza, Zakeri, Zahra (2014), “The effect of cash subsidies removal of three household deciles on income distribution and production in Iran”, ۲۲nd International Input-Output Association  Conference in LISBON

مشارکت در قانون­گذاری و سیاست­گذاری

  • مشارکت در تصویب قانون و سیاست­گذاری اجرای قانون «هدفمندکردن یارانه­ها»، ۱۳۸۸-۱۳۹۳ (کارشناس مسئول مرکز پژوهش­های مجلس و عضو کارگروه دولت- مجلس).
  • مشارکت در تصویب قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»- ۱۳۹۶ (کارشناس مسئول مرکز پژوهش­های مجلس).
  • مشارکت فعال در تصویب قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم توسعه.

گزارش­ها و پروژه­های تحقیقاتی (همکاری با نهادهای پژوهشی)

بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم)۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۴۳٫ نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۱۰٫ هدفمند کردن یارانه‌ها- نظارت۱۳۹۲
وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول)۱۳۹۴
بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم)۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۴۳٫ نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۱۰٫ هدفمند کردن یارانه‌ها- نظارت۱۳۹۲
وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول)۱۳۹۴
بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم)۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۴۳٫ نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۱۰٫ هدفمند کردن یارانه‌ها- نظارت۱۳۹۲
وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول)۱۳۹۴
بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم)۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۴۳٫ نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۱۰٫ هدفمند کردن یارانه‌ها- نظارت۱۳۹۲
وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول)۱۳۹۴
بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱
پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم)۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۴۳٫ نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها۱۳۹۲
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۱۰٫ هدفمند کردن یارانه‌ها- نظارت۱۳۹۲
وضعیت توزیع درآمد در ایران (ویرایش اول)۱۳۹۴
بررسی مصوبه نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و برخی آثار آن بر اقتصاد کشور۱۳۸۸
لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور ۳۳٫ اعتبارات یارانه ای و آثار تورمی آن۱۳۸۸
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور ۴۹٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۰
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها و آثار تورمی آن۱۳۹۱
بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ – ۳۴٫ هدفمند کردن یارانه ها۱۳۹۱

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *