دکتر فرهاد خداداد کاشی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

استاد گروه اقتصاد

 

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران

دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران

مقالات منتشرشده در مجلات علمی-پژوهشی:

 • اندازه گیری فقر در ایران بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوراها: کاربرد شاخص سن (۱۳۷۷)،  پژوهشنامه بازرگانی، سال دوم، شماره ۸
 • نقش نظام حمایتی در تأمین امنیت غذایی خانوراهای شهری و روستایی و ضرورت حفظ آن در بسته حمایتی (۱۳۷۸)، پژوهشنامه بازرگانی، سال ۱۴، شماره ۱۲
 • اندازه­گیری هزینه­های اجتماعی انحصار در اقتصاد ایران (۱۳۸۰)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۹
 • تحلیل عملکرد تغذیه­ای خانوراهای شهری و روستایی و تعیین اثربخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه رریزی خطی (۱۳۸۱)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۷
 • براورد سطح امنیت غذایی خانوارها بر اساس شاخص AHFSI (1383)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی وتوسعه، سال دوازدهم، شماره ۴
 • نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی۱۳۷۱-۱۳۷۹ (۱۳۸۴)، فصلنامه بژوهشهای اقتصاد ایران
 • اندازه گیری شاخص های فقر بر اساس عملکرد تغذیه ای خانوارهای ایرانی (۱۳۸۸)، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
 • توزیع درآمد در ایران:کاربرد شاخص تایل،اتکینسون و ضریب جینی (۱۳۸۷) ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
 • تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فقر در ایران:رویکرد بوت استرپ (۱۳۸۹)، مجله سیاست های اقتصادی(نامه مفید)، شماره ۲
 • روش های شناسایی اقشار آسیب پذیر: اولین گام در هدفمند سازی یارانه ها (۱۳۸۸)، مجله اقتصادی
 • برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دانشگاه اصفهان،شما ره ۱۰۵
 • بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی (۱۳۹۰)،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
 • تأثیر آموزش بر جنبه­های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۹۱)، رفاه اجتماعی
 • بررسی سیستماتیک عوامل اقتصادی موثر بر کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری ایران (۱۳۹۱)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی
 •  سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران (۱۳۹۱)،  فصلنامه توسعه و روستا، شماره ۳، صص ۴۱-۵۵
 •  طبقه بندی و شناسایی اقتصادی خانوارها بر اساس روش دو مرحله ای : کاربرد آزمون تقریب وسع، رفاه اجتماعی، شماره ۴۵
 • ساختار تقاضای گروه های کالایی در مناطق شهری: با استفاده از مدل رتردام، دیفرانسیلی،  CBS, NBR، (۱۳۹۱)، راهبرد توسعه، شماره ۴۳
 • ارزیابی اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای ایرانی (۱۳۹۲)، راهبرد اقتصادی، سال دوم،شماره چهارم
 • بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران (۱۳۹۶)، سیاستگذاری اقتصادی، سال نهم، شماره هجدهم، صص۱۸۳-۲۰۳

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 • بررسی جنبه­ هایی از رفتار مصرفی خانوارها و عملکرد تغذیه­ای خانوارهای شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان (۱۳۷۹)، همایش شناخت توانمندی­های استان سیستان و بلوچستان
 • امنیت غذایی در کشورهای OIC و محاسبه شاخص کیفیت غذایی در ایران (۱۳۷۹)، همایش بین­المللی راهکارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی
 • بررسی جایگاه نان در سبد غذایی مردم ایران (۱۳۸۲)، همایش بین­المللی نان و تجهیزات پخت نان
 • اثر آموزش بر فقر درآمدی مناطق شهری ایران (۱۳۸۹) ،کنفرانس آمار ایران، دانشگاه تبریز.
 • بررسی تطبیقی شاخص های فقر و توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران (۱۳۸۹)، همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار ، مرکز آمار ایران.
 • بررسی رفتار مصرفی خانوارها و توسعه اقتصادی (۱۳۹۳)، ششمین کنفرانس بین الماای مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
 • بررسی ارتباط بین الگوی مصرف مواد غذایی و توسعه اقتصادی(۱۳۹۳)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،

طرح های پژوهشی:

 • اندازه گیری توزیع درآمد و فقر در ایران برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ،مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی۱۳۸۰ – ۱۳۷۹
 • تحلیل اقتصادی عملکرد تغذیه ای خانوارهای شهری و روستایی ایران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی ، ۱۳۷۸
 • ارزیابی جایگاه مخارج خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،  ۱۳۷۸
 • بررسی امنیت غذایی در استان سیستان و بلوچستان ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ـ  ۱۳۷۹
 •  رتبه بندی کالاهای اساسی و تعیین حداقل مخارج مورد نیاز برای دسترسی به سبد مصرفی بهینه خوراکی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۰
 • اندازه‏گیری شاخص های فقر در ایران: کاربرد انواع خط فقر، شکاف فقر، شاخص فقر ۷۸-۱۳۶۳، پژوهشکده آمار، ۱۳۸۱
 • بررسی روند فقر و توزیع درآمد و تعیین اقشار لازم‏الحمایه برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۲
 • فقر و عوامل موثر در آن:مطالعه موردی ایران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۸
 • شناسایی گروه های آسیب پذیر و پیشنهاد نظام باز توزیع هدفمند، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه، ۱۳۸۷
 • تبیین رفتر مصرفی خانوارهای ایرانی بر اساس تخمین سیستم تقاضا، دانشگاه پیام نور، زمستان ۱۳۸۸٫
 • امنیت غذایی و فقر کودک در سطح خانوارهای ایرانی ، دانشگاه پیام نور بهار ۹۱

شورای علمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *