برآورد روند منحنی ابعاد فقر در ایران


فقر و فقرزدایی همواره مورد توجه ملل بوده است. در این راستا آگاهی از میزان، عمق فقر و نابرابری در میان افراد فقیر ضروری است. در این پژوهش، خط فقر با دستگاه معادلات مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد و سپس منحنی‌های ابعاد فقر برای خانوارهای شهری و روستایی ایران به دست آمده است. برای برآورد خط فقر از اطلاعات هزینه مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، شاخص‌های قیمت و همچنین داده‌های خام هزینه-درآمد خانوارها به تفکیک گروه‌های هزینه‌ای، استفاده شده است. به منظور اندازه‌گیری فقر نیز از منحنی ابعاد فقر استفاده شده است. این منحنی می‌تواند با اندازه‌گیری اصابت، شدت و نابرابری فقر و محاسبه شاخص‌های مهم آن، رابطه بین ابعاد و شاخص‌های مهم فقر را نشان دهد. نتایج به دست آمده از محاسبات بین ابعاد فقر و شاخص‌های آن در خانوارهای شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۳ حاکی است که شدت و اصابت فقر کاهش یافته، درحالی که نابرابری بین فقرا تغییر محسوسی نداشته است. به طور کل می‌توان گفت که در طول این سال‌‌ها وضعیت فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی ایران بهتر شده است.

نیلوفر فیض الهی، ۱۳۹۵، «برآورد روند منحنی ابعاد فقر در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اسماعیل ابونوری، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان‌نامه:

برآورد روند منحنی ابعاد فقر در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

خط فقرفقرفقر و نابرابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *