بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی


برنامه های مبارزه با فقر علاوه بر نیاز به کارا بودن در بخش سیاستگذاری های فقرزدایی و نحوه اجرای برنامه های آن، نیازمند شناسایی افراد فقیر و چگونگی جابجایی آنها در توزیع فقر در سالهای آتی نیز می باشد. بدین ترتیب بررسی و آگاهی از تحرک فقر و شناسایی افرادی که در یک جامعه در فقر باقی مانده و یا وارد فقر می شوند، قدم مهمی در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، تحرک فقر به بررسی جریان ورود و خروج خانوارها در توزیع فقر بین دو یا چند نقطه از زمان می پردازد. در این مطالعه با ساخت داده های مقطعی براساس سال تولد سرپرست خانوار و برآورد احتمال ورود به و خروج از فقر خانوارها در طی سه دوره متوالی ۱۳۸۵، (گروه هدف موردنظر جهت دریافت سیاس تهای حمایتی – ۱۳۷۷ ) و ( ۱۳۹۲ – ۱۳۶۹-۱۳۷۶ ) و ( ۱۳۸۴ ) شناسایی شده اند. همچنین چگونگی تأثیرگذاری ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که جابجایی ها در گروه سنی جوان بیشتر و در گروه سنی سالمند کمتر است. همچنین جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر تخمین مخارج خانوار دارد.

مرضیه قاسمی دهقی، ۱۳۹۴، «بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر ، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری

دریافت پایان‌نامه:

بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تحرک فقرفقرمبارزه با فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *