بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم با فقر در کشور ایران


هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی تورم و توسعه بازارهای مالی بر فقر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه از بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است. متغیرهای این تحقیق شامل فقر(PO)، به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای توسعه بازارهای مالی(FD) و نااطمینانی نرخ تورم(INF) به عنوان متغیرهای توضیحی می باشد. در این مطالعه ابتدا ۱۰ شاخص به عنوان شاخص های توسعه مالی معرفی شد که عبارتند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی(n/GDP)، نسبت شبه پول به تولید ناخالص داخلی(sh/GDP)، نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی(mo/GDP)، نرخ حاشیه سود بانکی(SP)، ضریب نفوذ بیمه(bi/GDP)، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی(t/GDP)، نسبت بدهی بخش غیر دولتی به تولید ناخالص داخلی (be/GDP)، نسبت سپرده غیر دولتی به تولید ناخالص داخلی(se/GDP)، نسبت پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی(s/GDP) و نسبت تسهیلات به سپرده(t/s) و در نهایت با حذف ۴ عامل و با استفاده از ۶ عامل دیگر و روش تحلیل عاملی شاخص جامع توسعه مالی استخراج شد. جهت محاسبه‌ نااطمینانی نرخ تورم از شاخص قیمت‌ مصرف کننده و جهت اندازه گیری فقر از ضریب انگل استفاده شده است. نتایج نشان داد که توسعه بازارهای مالی تاثیر منفی و نااطمینانی تورم تاثیر مثبت بر فقر دارد.

فلور نقیبی، ۱۳۹۶، «بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم با فقر در کشور ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسن خداویسی، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

دریافت پایان‌نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نااطمینانی تورم با فقر در کشور ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تورم و فقرتوسعه بازارهای مالی و فقرفقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *