بررسی رابطه حداقل دستمزد بر کاهش فقر در ایران


حداقل دستمزد یکی از متغییرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است.برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۳ بکار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

عدنان محمدی، ۱۳۹۰، بررسی رابطه حداقل دستمزد بر کاهش فقر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سعید عیسی‌زاده، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.

دریافت پایان‌نامه:

بررسی رابطه حداقل دستمزد بر کاهش فقر در ایران

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

حقوق و دستمزددستمزد و فقرکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *