تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱


بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و بیکاری، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود و از آنجاییکه بودجه یکی از ابزارهای مهم در دست دولت است و قسمت زیادی از بودجه صرف هزینه‌های عمرانی می-شود، توقع بر این است که این هزینه‌ها در جهت افزایش رفاه مردم و کاهش نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری باشد. لذا پژوهش حاضر تلاشی است بر اینکه اثر متغیر هزینه‌های عمرانی دولت را بر متغیرهای نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۱ بررسی کند.متغیرهای وابسته‌ی مدل نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری هستند و هزینه‌های عمرانی سرانه دولت متغیر مستقل می‌باشد. در هر مرحله با توجه به متغیر وابسته، متغیرهای کمکی متفاوتی به کار گرفته شده است. برای این منظور جامعه آماری کشور ایران است که استان-های آن به عنوان مقاطع مدل (۲۸ مقطع) در نظر گرفته شده‌اند و از الگوی اقتصاد سنجی پنل و نرم افزار استتا ۱۳ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه‌های عمرانی سرانه به صورت کلی باعث افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری و کاهش فقر شده است.

میترا عبدی، ۱۳۹۵، تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱، پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما: حسین راغفر، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

تاثیر بودجه عمرانی سرانه استان‌ها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران ۱۳۹۳-۱۳۸۱

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

فقرفقر و بیکارینابرابری درآمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *