تاثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه‌های تجاری بر فقر


فقر از جمله مشکلاتی است که جوامع را در رسیدن به توسعه ی مطلوب و پایدار ناکام می گذارد. مسائل و مشکلات متعددی که در پی محرومیت و فقر پدید می آید ، مبارزه با آن را ضروری می نماید .از این رو، امحای فقر در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری همه کشور ها ، به خصوص کشور های در حال توسعه ، پیدا کرده است . خرد متعارف می گوید که تغییرات در نرخ بیکاری کل ممکن است به طور قابل توجهی بر توزیع درآمد یک کشور تاثیر گذارد و به عنوان یک نتیجه، یک تاثیر مرتبط بر تحول نرخ فقر دارد. با این حال، به نظر می رسد رابطه بین شاخص های اقتصاد کلان نیروی کار و فقر در زمان های اخیر ضعیف ترشده باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی در بیکاری و فقر برای ۹ منطقه ایران در بازه زمانی ۱۳۹۲ -۱۳۷۲ یک مدل سیستمی GMM برآورد شده است. به منظور مدل سازی این رابطه، با در نظر گرفتن اینکه توزیع درون خانوار بیکاری (بیکاری که علاوه بر سرپرست خانوار شامل همسر و فرزندان نیز می شود ) می تواند مناسب تر از بیکاری کل به منظور توضیح تغییرات فقرباشد، اقدام می شود. همچنین فرضیه اثرات نامتقارن چرخه تجاری برسهم افراد فقیر در جامعه آزمون می شود. نتایج نشان می دهد که بیکاری و تورم تأثیر مثبتی بر فقر شدید دارد. در میان سه اندازه بیکاری محاسبه شده به منظور پیش بینی فقر، درصد خانوار های که در آن همه اعضاء فعال بیکار هستند، بالاترین قدرت توضیحی را ثبت می کنند. همچنین مشخص شدکه در طول یک رکود اقتصادی یک تغییر دربیکاری اثر بزرگتری بر فقر دارد تا در طول یک دوره رونق.

فرزانه زنگنه، ۱۳۹۴، تاثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه‌های تجاری بر فقر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین راغفر، ، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

دریافت پایان‌نامه:

تاثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه‌های تجاری بر فقر

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تاثیر فقر بر خانوارفقرفقر و بیکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *