تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران به روش آلکایر-فاستر و مقایسه روند آن با شاخص فقر تک بعدی


در این پژوهش به دلیل اهمیت موضوع فقر برآنیم تا به معرفی و محاسبه شاخص فقر چند بعدی و ابعادو معیارهای آن بپردازیم. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات رفاه خانوارهای ایرانی بین سالهای۴۸۳۱ تا ۴۸۶۱ و شناخت ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای فقیر است. شاخص فقر چند بعدیبه روشهای استاندارد )دادن اوزان مساوی به هر بعد( و پرسشنامه )تعیین اوزان با پرسش از متخصصان محاسبه شده است. دانستن چگونگی تغییر در میزان فقر (درآمدی و چند بعدی) میتواند به هدفگذاری سیاست گذار برای شناسایی قشر فقیر کمک کند. لذا در این تحقیق به منظور بسط ابعاد توضیح دهنده فقر چند بعدی، معیارهای جدیدی علاوه بر معیارهای استاندارد شاخص فقر چند بعدی انتخاب وبا رویکرد فقر درآمدی مقایسه ای صورت داده شده است. نتایج حاکی از روند صعودی فقر چند بعدی و درآمدی در این بازه یازده ساله است. سهم بعد درآمدی نسب به سایر ابعاد فقر، افزایش بیشتری داشته است. در طی بازه زمانی ۴۸۳۱ تا ۴۸۶۱ سهم محرومیت از توانایی خرید مواد خوراکی لازم (بعد درآمد) روندی فزاینده داشته است، به طوری که در سال ۴۸۶۱ با میزان ۱۳۸۴ درصد نقش غالب را در میان سایر محرومیتها داشته است. در فاصله سالهای ۴۸۳۱ تا ۴۸۶۱ سهم محرومیت از تامین کالری و تامین به ترتیب از صفر به ۸۴ درصد و از ۴۸۸۶ (M0 پروتئین مورد نیاز در شاخص سرشمار تعدیل شده ) درصد به ۴٫۸۶ درصد رسیده است. همچنین تاثیر پنج ویژگی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی بر روی احتمال فقیر بودن افراد در این پژوهش با استفاده از مدل لاجیت مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه آنکه احتمال فقیر بودن افراد به صورت چند بعدی با افزایش جمعیت اعضای خانوار، پایین بودن سطح تحصیلات سرپرست خانوار، نداشتن شغل یا عدم فعالیت در بازار کار و زن بودن سرپرست خانوار تشدید می شود. نکته حائز اهمیتی که باید بدان اشاره نمود، عدم وجود هر گونه رابطه علی ومعلولی بین نتایج بدست آمده حاصل از مدل است. با توجه به برقراری کلیه فروض مدل، نتایج بدست آمده همواره نشان دهنده همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته است و ضرایب متغیرهای مستقل،رابطه از نوع همبستگی را با متغیر وابسته مدل نشان می دهند.

سحر ضرغامی، ۱۳۹۶، «تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران به روش آلکایر-فاستر و مقایسه روند آن با شاخص فقر تک بعدی»، پایان نامه کارشناسی ارشد،  استاد راهنما: فرشاد فاطمی اردستانی، دانشگاه صنعتی شریف

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

فقرفقر چند بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *