عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران


فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می‌شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. لازمه اجرای سیاست‌های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل موثر بر آن است. لذا در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر با استفاده از ریزداده‌های طرح هزینه-درآمد ۱۸۸۷۳ خانوار شهری و ۱۹۳۴۰ خانوار روستایی در سال ۱۳۹۲، و محاسبه خط فقر با روش ۶۶% میانگین مخارج خانوار ، خانوارهای فقیر در سطح استان‌ها به تفکیک شهری و روستایی شناسایی شدند. پردازش اولیه داده‌ها نشان داد که در برنامه‌های فقر زدایی باید به توزیع جغرافیایی فقر توجه شود.هم‌چنین، نتایج برآورد مدل لاجیت داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی، نشان داد که، زن بودن سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. متغیرهای سال‌های تحصیل و وضعیت درآمدی سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و تعداد افراد شاغل خانوار اثری معنادار بر احتمال خروج از فقر دارند. افزایش بعد خانوار احتمال خروج از فقر را کاهش می‌دهد. زندگی در مناطق شهری، احتمال فقیر شدن را افزایش می‌دهد. تاثیر سن سرپرست خانوار بر فقر U شکل بوده‌است. یعنی در سال‌های جوانی و میان‌سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد درحالی‌‌که با ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دایره فقر افزایش می‌یابد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌های فقرزدایی به افراد مسن به ویژه زنان سرپرست خانوار بدون درآمد توجه ویژه‌ای مبذول شود.

کمال غضنفری‌اقدم، ۱۳۹۵، «عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران: کاربرد روش داده‌های شبه تابلویی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: زهرامیلا علمی، دانشگاه مازندران.

دریافت پایان‌نامه:

عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران کاربرد روش داده‌های شبه تابلویی

پایان‌نامه‌هاراه‌یافتگان به مرحله دوممشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

تاثیر فقر بر خانوارفقرفقرزداییکاهش فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *