تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی


تأمین امنیت غذایی جامعه روستایی یکی از اهداف و نیازهای مهم در برنامه‌های توسعه روستایی محسوب می‌شود. در این راستا گسترش امنیت غذایی می‌تواند باعث تسریع روند توسعه اقتصادی در روستاها شود. مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشد: آیا بین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد؟ هدف تحقیق حاضر سنجش میزان امنیت غذایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، ماهیت و روش از نوع تحلیلی- توصیفی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش کمی و کیفی می‌باشد. درروش کمی، آمار توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آماره t تک نمونه ای، تحلیل مسیر، رگرسیون خطی، من ویتنی و کروسکال والیس) و برای محاسبه میزان امنیت غذایی از روش (مقیاس ناامنی غذایی و استاندارد کالری) استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای روستاهای دهستان فضل می‌باشد که مشتمل بر ۴۴ روستا و ۵۱۱۹ خانوار بوده و از روش تمام شماری استفاده شده است و برای محاسبه حجم نمونه در بین خانوارها با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۰۴ مورد انتخاب و پرسشنامه‌ها به‌صورت تصادفی ساده توزیع‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از میان شاخص های تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشاورزی، افزایش فرصت‌های اشتغال غیر کشاورزی مرتبط با کشاورزی در روستا (**۰/۲۶۳) دارای بیش ترین ضریب همبستگی می باشد. بررسی های حاصل از آزمون تحلیل مسیر، بین امنیت غذایی به‌عنوان متغیر مستقل و ابعاد توسعه به‌عنوان متغیر وابسته نتایج نشان می‌دهد که در میان ابعاد توسعه بیشترین بتا (۰/۱۹۹) و تأثیرگذارترین عامل بعد تسهیلات بوده است،همچنین طبقه‌بندی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی نشان می‌دهد، ۵۶/۹ درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، ۳۰/۳ درصد دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، ۱۱/۵ درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و ۱/۳ درصد خانوارها نیز دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید می‌باشند.

سمانه سادات موسوی زارع، ۱۳۹۴،تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور، دهستان فضل، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بهروز محمدی یگانه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

تحلیل نقش امنیت غذایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور، دهستان فضل

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *