سنجش فقر شهری در محله های شهر ابهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)


کاهش فقر یک نگرانی جهانی، و در واقع یکی از مهمترین اهداف کشورهای کم درآمد و موسسات مالیبین المللی است. فقر که از مکانیسم های حاکم بر سیستم پیچیده شهری نشأت می گیرد، این مکانیسمها در کشورهای جهان سوم به جای کاهش نابرابری، سبب تشدید آن شده است. این مسأله از نظر اتخاذسیاست اجتماعی حائز اهمیت می باشد، زیرا نشان می دهد سیاستی که هدفش کاهش فقر است، باید درجهت خنثی کردن مکانیسم های حاکم بر آن پیش رود. مشکل فقر را باید در ساختار و روابط قدرت چهدر مقیاس جهانی و چه در سطح ملی جستجو کرد. برای تبیین دلایل چنین پدیده پایا در جامعه بشریباید، به بررسی عوامل علی دیگری پرداخت که تعیین می کنند چگونه دنیای اجتماعی و ارزش های اخلاقی در تعامل با یکدیگر تحول و تکامل می یابند.در تحقیق حاضر سعی بر شناسایی محلات فقیر شهر ابهر و گسترش فقر در این محلات در طول دورهشده است. محدوده مورد مطالعه بدلیل )GIS( های مختلف، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییقرار گرفتن در حیطه شهرهای بالای ۰۵ هزار نفر، توجه و مدیریت بیشتری را از سوی مسئولین شهریبخصوص در امر نابرابری های اجتماعی می طلبد. علیرغم اهمیت این موضوع در شهر ابهر بدلیل شیوع فقر، هیچگونه تدابیری برای جلوگیری از گسترش فقر در محلات و کاهش آن نشده است. با توجه بهنتایج تحقیق در وضع موجود بیشترین فقر بر اساس شاخص های مطرح شده و رابطه خانوار و تعدادواحدهای مسکونی، در محله های حسین آباد، شریف آباد، خلج آباد و جاهد آباد بیشتر از محلات دیگردیده می شود و همچنین رشد جمعیت شهر به دلیل مهاجرت خود دلیلی بر گسترش فقر در حاشیه اشهرابهر شده است. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی نیز جهت کاهش فقر شهری در محلات فقرنشینو کاهش شکاف اقتصادی بین محلات شهری داده شد.

زین العابدین اوصانلو، ۱۳۹۴، سنجش فقر شهری در محله های شهر ابهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان قزوین، دانشکده علوم اجتماعی.

دریافت پایان نامه:

سنجش فقر شهری در محله های شهر ابهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

سنجش فقر شهریسیستم اطلاعات مکانیمحلات شهر ابهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *