برآورد حداقل معاش و منابع تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری و روستایی ایران


در این مطالعه برای تبیین رفتار مصرف کنندگان از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS ) استفاده شده است که در مقایسه با سایر توابع تقاضا، از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و این امکان را فراهم می کند که علاوه بر برآورد تابع تقاضا، میزان حداقل معاش گروههای کالایی نیز محاسبه شود.برای برآورد این سیستم از داده‌های تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور استفاده شده و حداقل معاش سیستم AIDADS طی سال‌های ۸۸-۱۳۷۷ تخمین زده شده است. در ادامه پژوهش ضمن برآورد کشش انگل گروههای عمده کالایی در استانهای کشور ، عوامل تعیین‌کننده حداقل معاش با رویکرد هکمن دو مرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان حداقل معاش پولی سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۸۸ به ترتیب معادل ۳۵۹۷۲ و ۲۲۷۰۱ هزار ریال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن‌ است که افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، بعد خانوار و اشتغال در بخش خدمات احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور را کاهش می‌دهد. نتایج مطالعه نشانگر آن‌ است که افزایش سن سرپرست خانوار تا رسیدن به سن بازنشستگی موجب کاهش احتمال وقوع فقر و پس از آن موجب افزایش احتمال وقوع فقر می‌شود. علاوه بر این مرد بودن سرپرست خانوار، کاهش سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، همسردار بودن سرپرست خانوار و افزایش نسبت تعداد شاغلان در خانوار از عوامل کاهش شدت فقر در بین خانوارهای فقیر شهری و روستایی می‌باشند.

صمد حکمتی فرید، ۱۳۹۲، برآورد حداقل معاش و منابع تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری و روستایی ایران، پایان نامه دکتری تخصصی (PhD)، استاد راهنما: محمدعلی متفکر آزاد؛ استاد راهنما: پرویز محمدزاده، دانشگاه تبریز- دانشکده مدیریت و حسابداری.

دریافت پایان نامه:

برآورد حداقل معاش و منابع تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری و روستایی ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *