بررسی امکان کاهش فقر با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی


هدف اصلی این پایان نامه بررسی امکان کاهش فقر در ایران با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از داده های سری زمانی برای دوره ی ۱۳۵۷-۱۳۸۸ و تکنیک اقتصاد سنجی OLS بهره گرفته ایم. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که علی رغم وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و کاهش فقر، رابطه ی هریک از بخش های اقتصادی با کاهش فقر ( بجز بخش خدمات در شاخص فقر سرشمار و بخش نفت در شاخص شکاف فقر ) فاقد اهمیت آماری لازم می باشد. علاوه بر این بررسی دیگر عوامل موثر بر فقر نشان می دهد که افزایش در پرداخت های انتقالی دولت و سرمایه گذاری دولتی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر در ایران دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای کاهش فقر در ایران علاوه بر توجه به موضوع رشد اقتصادی، لازم است تا به سیاست های دیگر از قبیل افزایش سرمایه گذاری دولتی و پرداخت های انتقالی دولت توجه لازم به عمل آید.

سیده فاطمه شریف فرد، ۱۳۹۰، بررسی امکان کاهش فقر با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابراهیم هادیان، دانشگاه شیراز- دانشکده علوم اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

بررسی امکان کاهش فقر با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *