تاثیر تسهیلات خرد بانکی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی در استان های کشور


موضوع پایان نامه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات خرد بانکی (به عنوان شاخص تأمین مالی خرد )بر فقر و نابرابری های درآمدی در استان های کشور میباشد .جامعه آماری مورد بررسی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشوردر سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۰می باشد .روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است .در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع ،در فصل سوم روش تحقیق و مدل معرفی شده است .مدل به کار گرفته شده ،مدل رگرسیونی پانل دیتا می باشد .متغیر وابسته درآمد سرانه ،به عنوان شاخص نابرابری و فقر می باشد .این مدل سه متغیر مستقل دارد :نرخ اشتغال ،ابعاد خانوار و نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات .پس از انجام آزمون های مربوطه در فصل چهارم ،آزمون فرضیه ها صورت گرفت .نتایج حاکی از آن است که ،تسهیلات قرض الحسنه در طی این سال ها تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه داشته است .بنابراین اعطای تسهیلات قرض الحسنه طی این سال ها توانسته است تأثیر معناداری بر کاهش نابرابری ها داشته باشد .کاهش ابعاد خانوار نیز تأثیر مثبت بر افزایش درآمد سرانه داشته است .از طرفی رابطه نرخ اشتغال و درآمد سرانه ،معکوس به دست آمده؛که با بررسی نرخ تورم و تغییرات دستمزد حقیقی در این سال ها مشخص میشود که علی رغم افزایش دستمزد اسمی ،قدرت خرید افزایشی نداشته و در نتیجه نابابری ها کاهش نیافته است.

گلنوش زنگنه، ۱۳۹۳، تاثیر تسهیلات خرد بانکی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی در استان های کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رافیک نظریان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده امور اقتصادی.

دریافت پایان نامه:

تاثیر تسهیلات خرد بانکی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی در استان های کشور

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *