بررسی رابطه فقر با جرم و جنایت در بندرعباس


امروزه در عمده کشورها پدیده فقر به وضوح به چشم می خورد. بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر روی افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه فقر با جرم و جنایت در بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زندانیان شهر بندر عباس به تعداد ۱۴۴ نفر است. نمونه گیری در این پژوهش براساس فرمول کوکران انجام شد. بر این اساس کلیه‌ی اعضای جامعه‌ی آماری به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته فقر و جنایت که توسط آقاجانی در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسیده است، استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که ضریب همبستگی رابطه بین فقر عاطفی با جرم و جنایت در بندرعباس ۳۶۹/۰، ضریب همبستگی رابطه بین بیکاری با جرم و جنایت در بندرعباس ۳۸۱/۰، ضریب همبستگی رابطه بین فقر فرهنگی با جرم و جنایت در بندرعباس ۳۴۴/۰ و همچنین ضریب همبستگی رابطه بین فقر اقتصادی با جرم و جنایت ۳۸۴/۰ در بندرعباس می باشد. در پایان می توان بعنوان نتیجه گیری کلی بیان نمود که: کشور ما جمهوری اسلامی ایران نیز از این پدیده مستثنی نبوده و در نقاط مختلفی از آن فقر وجود دارد، وجود فقر در جامعه، آثاری از خود در اجتماع برجای می گذارد، از جمله این آثار وقوع جرائم در جامعه است. در صورت وجود بحران اقتصادی، به نوعی که رفع فقر به طور کلی میسور نباشد، ضروری است‌سیاست جنایی مناسبی برای جلوگیری از تاثیرگذاری این علت مهم اعمال گردد، به منظور پیشگیری از جرم نیز ضروری است‌با اعطاء اعانه به بیکاران و مساعدت مالی به نیازمندان و تقویت تامین اجتماعی از تاثیر فقر جلوگیری شود. در اصل ۴۳ قانون اساسی ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان مورد توجه قرار گرفته است.

سارا ساوی مرادی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه فقر با جرم و جنایت در بندرعباس، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد امینی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- دانشکده علوم انسانی.

دریافت پایان نامه:

بررسی رابطه فقر با جرم و جنایت در بندرعباس

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *