بررسی رابطه متقابل بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و شاخص فقر با استفاده ازمدل خودرگرسیون برداری (VAR) در ایران

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-10-09 08:36:11Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com


توسعه‌ی مالی، از اهداف و اولویت های مهم کشورهای در حال توسعه است. اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشور های در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر و کاملاُ ضروری است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه متقابل بین شاخص توسعه مالی، رشد اقتصادی و شاخص فقر طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۲ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری می باشد. نتایج نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت رابطه علی یک طرفه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. به طوری که افزایش شاخص توسعه مالی می تواند علت افزایش در رشد اقتصادی باشد، اما افزایش رشد اقتصادی نمی تواند علت افزایش در شاخص توسعه مالی باشد.همچنین یک رابطه علی یک طرفه مثبت و معنی داری بین شاخص توسعه مالی و فقر وجود دارد. به طوری که افزایش شاخص توسعه مالی می تواند علت کاهش در فقر باشد، اما کاهش در فقر نمی تواند علت افزایش در شاخص توسعه مالی باشد. در نهایت بین فقر شهری و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه علی یک طرفه وجود دارد اما در بلندمدت این رابطه دوطرفه است. بین شاخص فقر روستایی و شاخص توسعه مالی در بلندمدت هیچ رابطه علی وجود ندارد اما در کوتاه مدت یک رابطه علی یک طرفه وجود دارد.

شهناز گل قاسمی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه متقابل بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و شاخص فقر با استفاده ازمدل خودرگرسیون برداری (VAR) در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: زهرا کریمی، دانشگاه تبریز- دانشکده اقتصاد و مدیریت.

دریافت پایان نامه:

بررسی رابطه متقابل بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و شاخص فقر با استفاده ازمدل خودرگرسیون برداری (VAR) در ایران

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *