بررسی روند فقر در ایران با استفاده از یک شاخص ترکیبی

An Afghan refugee boy looks as he crosses a temporary wooden bridge at Jalala refugee camp in district Mardan on April 2, 2014. More than five million Afghan refugees fled war, oppression and poverty, mostly for Pakistan and Iran, in the past three decades. (A Majeed/AFP/Getty Images)


فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای درحال‌توسعه و هم کشورهای توسعه‌یافته نسبت به آن نگرانی‌های خاص خود را دارند و سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند این تلاش ابعاد چندگانه ای دارد که محققین باتوجه به دیدگاه و رشته‌ی مطالعاتی خود به بررسی آن از جنبه‌های مختلف می‌پردازند. هدف این مطالعه بررسی ابعاد فقر در ایران است. آنچه که در این تحقیق مد نظر قرار خواهد گرفت این است که چگونه می توان شاخصی ترکیبی برای فقر ایجاد کرد که بتوان تصویر کامل‌تری از روند تغییرات فقر ارائه داد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۰ ، یک شاخص ترکیبی برای مناطق شهری و روستایی ایران محاسبه کند که شامل شش بعد درآمد، بهداشت، آموزش، تغذیه، نابرابری و سطح زندگی می‌باشد که هر بعد از زیرشاخص‌هایی تشکیل شده است. به‌این صورت که مقادیر هر زیرشاخص با استفاده از میانگین و انحراف معیار آن‌ها در طول ده سال مورد بررسی، استاندارد شده و این مقادیر استاندارد شده با توجه به وزن زیرشاخص‌ها با یکدیگر ترکیب و در نهایت روند تغییرات شاخص کل در نظرگرفته خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که روند فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی کشور در طول این ده سال کاهش یافته‌است. در آخر نیز با استفاده از مقادیر زیر شاخص‌ها برای سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ مقایسه‌ای بین مناطق شهری و روستایی با استفاده از شاخص ترکیبی صورت می‌گیرد. نتیجه‌ی این مقایسه نشان می‌دهد که مناطق روستایی در سال-های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ نسبت به مناطق شهری از دیدفقرچندبعدی در وضعیت بدتری هستند.

سیده مهرنوش معصومی، ۱۳۹۰، بررسی روند فقر در ایران با استفاده از یک شاخص ترکیبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نازی محمدزاده‌ اصل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- .دانشکده امور اقتصادی

دریافت پایان نامه:

بررسی روند فقر در ایران با استفاده از یک شاخص ترکیبی

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *