تحلیل اقتصادی و وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن در استان سیستان و بلوچستان


بررسی فقر در استان‌های مختلف کشور از دیدگاه برنامه‌ریزی حائز اهمیت است، زیرا این امکان را فراهم می‌کند که منابع بیشتری برای فقرزدایی به استان‌های با اولویت بالاتر تخصیص داده‌شده و راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی موثرتری برای برون‌رفت آن‌ها از این وضعیت ارائه گردد.هدف از این مطالعه تحلیل وضعیت فقر و بررسی چگونگی آن از ابعاد مختلف در استان سیستان و بلوچستان هست. بدین منظور از روش SWOT در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی استفاده می‌شود که بر اساس آن موقعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان در شرایط فعلی و آتی ارزیابی می‌گردد. پس از تحلیل وضعیت فقر، خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۵ با استفاده از معادلات هم‌زمان تخمین زده می‌شود. هدف از تخمین خط فقر در حقیقت تعیین معیاری، جهت چگونگی انجام مساعدت‌های اجتماعی برای گروه‌های نیازمند است.نتایج نشان می‌دهد با برطرف نمودن نقاط ضعف داخلی در استان سیستان و بلوچستان می‌توان وضعیت فقر در چشم‌انداز کاهش فقر بهبود بخشید. خط فقر سالانه خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان از ۲۸۶۳۴۵۱۹ ریال در سال ۱۳۸۵، به ۱۴۶۷۴۱۰۷۲ ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. خط فقر سالانه خانوارهای روستایی نیز از ۱۹۶۵۱۴۴۹ریال در سال ۵۱۳۸، به ۸۷۸۹۱۰۹۷ ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. مقدار واقعی شاخص مساعدت اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های ۹۲-۱۳۸۵، به‌طور میانگین برای خانوارهای شهری ۳ درصد خط فقر سالانه و برای خانوارهای روستایی ۵ درصد خط فقر سالانه برآورد شده است که اصلاً متناسب با نیازها نیست.

محمد ناروئی، ۱۳۹۵، تحلیل اقتصادی و وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن در استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصور اعتصامی، دانشگاه تربیت مدرس.

دیافت پایان نامه:

تحلیل اقتصادی و وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن در استان سیستان و بلوچستان

پایان‌نامه‌هامشارکت‌کنندگان در مرحله‌ی اول

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *